ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Δήμου Αμαρουσίου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., προκειμένου να στελεχώσει τα τμήματα εκμάθησης ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών με καθηγητές για το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013, προτίθεται να προβεί σε πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τον σκοπό αυτό. Οι ειδικότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών είναι οι
ακόλουθες:

Τμήματα
Αγγλικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Απαραίτητα προσόντα:
Τίτλοι σπουδών αντίστοιχοι της ειδικότητας.
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση διδασκαλίας.
Θα προτιμηθούν κάτοικοι / δημότες.
Αριθμός θέσεων : 10

Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της εταιρείας. ανάλογα με τις ανάγκες που τελικά θα προκύψουν, σχετικά με τη ζήτηση και την κάλυψη των θέσεων των τμημάτων και με όσα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

Η Αναπτυξιακή μπορεί να ζητήσει από του υποψήφιους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση. Ο χρόνος απασχόλησης των επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί με απόφαση Εταιρείας σύμφωνα τις υπηρεσιακές ανάγκες, όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από 01/10/2012 μέχρι 30/06/2013.

Οι αιτήσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επιλογή, θα πρέπει να κατατεθούν εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο. Η κατάθεση των αιτήσεων και η παροχή περαιτέρω πληροφοριών θα γίνεται στην έδρα της Αναπτυξιακή Α.Ε. οδός Βας. Σοφίας αρ 9
Μαρούσι, τηλ. 213 2038247 καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής από τις 09:00π.μ. έως τις 13:00μ.μ.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΡΧΕΙΟ
ANAKOIN-MAROUSI