Με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα προσληφθούν στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Κορυδαλλού Νομού Αττικής 25 καθηγητές φυσικής αγωγής ΠΕ και 8 εκπαιδευτές ξένων γλωσσών ΠΕ. Το προσωπικό θα προσληφθεί για την εκτέλεση των έργων: «Λειτουργία Αθλητικών Κέντρων – Γυμναστήριων Κορυδαλλού» και «Λειτουργ…ία Κέντρου Επιμόρφωσης Κορυδαλλού».

Για εννέα μήνες θα αναλάβουν καθήκοντα δύο γυμναστές ειδικότητας προπονητικής ποδοσφαίρου, τρεις με ειδικότητα στην προπονητική χειροσφαίρισης, τρεις στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και τρεις που έχουν εξειδικευτεί στον Κλασικό Αθλητισμό. Επίσης θα προσληφθούν από ένας καθηγητής φυσικής αγωγής των εξής ειδικοτήτων: προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής, προπονητικής αντισφαίρισης, ρυθμικής αγωνιστικής γυμναστικής, ενόργανης γυμναστικής και προπονητικής τάε κβον ντο. Παράλληλα θα αναλάβουν καθήκοντα τέσσερις εκπαιδευτές πληροφορικής, δύο καθηγητές ισπανικής φιλολογίας, ένας αγγλικής φιλολογίας και ένας καθηγητής ιταλικής φιλολογίας. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οσοι επιθυμούν να προσληφθούν, οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια Αρχή, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορυδαλλού, Κουντουριώτου 25, ΤΚ 181 20, Κορυδαλλός, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψη κ. Δέσποινας Χαντζή.

Τηλ. 210-4952.857.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στον φορέα, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).