Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας τα συγγράμματα των ισπανικών είναι τα εξής:

Μαρούσι 3-9-2009
Αριθ. Πρωτ. 106510/Γ2
Βαθ. Προτερ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ENIAIOΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
1. Διευθύνσεις και Γραφεία Δ.Ε.
2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210-3442238
210-3443390
Πληροφορίες: Ε. Ανδρικοπούλου
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
2. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
3. Ο.Ε.Δ.Β
4. Εκδότες και συγγραφείς συνημμένου πίνακα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Ισπανικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου σχολικού έτους 2009-2010.

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.Δ. 749/70 (ΦΕΚ 277/70 τ. Α΄)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/85 τ. Α΄)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188 τ. Α΄)
4. Την αριθμ. 67962/Γ2/12-6-09 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Ισπανικής γλώσσας Γυμνασίου.
5. Τo πρακτικό με ημερομηνία 6-7-2009 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Ισπανικής Γλώσσας Γυμνασίου
6. Την αριθ. 19/2009 πράξη του τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Την αριθμ. ΣΤ/5557/19-1-09(ΦΕΚ68 τ.Β΄/21-1-2009) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2009-2010

Αποφασίζουμε

Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Ισπανικής Γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2009-2010 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:


Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
1 Club Prisma A1, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO Edinumen 14,90 2008
2 Club Prisma A1, βιβλίο ασκήσεων μαθητή Edinumen 8,90 2008
3 Club Prisma A1, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO Edinumen 23,00 2008
4 Club Prisma A2, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO Edinumen 14,90 2008
5 Club Prisma A2, βιβλίο ασκήσεων μαθητή Edinumen 8,90 2008
6 Club Prisma A2, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO Edinumen 23,00 2008
7 Club Prisma A2/B1, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO Edinumen 14,90 2008
8 Club Prisma A2/B1, βιβλίο ασκήσεων μαθητή Edinumen 8,90 2008
9 Club Prisma A2/B1, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO Edinumen 23,00 2008

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
1 JOVEN.ES Nivel 1, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO Edelsa 12,90 2008
2 JOVEN.ES Nivel 1, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD AUDIO Edelsa 7,20 2008
3 JOVEN.ES Nivel 1, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO Edelsa 20,77 2008
4 JOVEN.ES Nivel 2, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO Edelsa 13,50 2008
5 JOVEN.ES Nivel 2, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD AUDIO Edelsa 7,50 2008
6 JOVEN.ES Nivel 2, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO Edelsa 20,77 2008
7 JOVEN.ES Nivel 3, βιβλίο μαθητή + CD AUDIO Edelsa 13,90 2008
8 JOVEN.ES Nivel 3, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD AUDIO Edelsa 7,90 2008
9 JOVEN.ES Nivel 3, βιβλίο καθηγητή + CD AUDIO Edelsa 20,77 2008
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
1 GENTE JOVEN 1, βιβλίο μαθητή + CD Difusion 12,10 2005
2 GENTE JOVEN 1, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD Difusion 8,00 2005
3 GENTE JOVEN 1, βιβλίο καθηγητή + CD Difusion 13,00 2005
4 GENTE JOVEN 2, βιβλίο μαθητή + CD Difusion 12,10 2006
5 GENTE JOVEN 2, βιβλίο ασκήσεων μαθητή + CD Difusion 8,00 2006
6 GENTE JOVEN 2, βιβλίο καθηγητή + CD Difusion 13,00 2006
α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
1 Uno, dos y… tres! Que facil! 1, βιβλίο μαθητή + CD audio/ROM inter. Cideb 16,00 2007
2 Uno, dos y… tres! Que facil! 1, βιβλίο καθηγητή Cideb 7,50 2007
3 Uno, dos y… tres! Que facil! 2, βιβλίο μαθητή + CD audio/ROM inter. Cideb 16,00 2007
4 Uno, dos y… tres! Que facil! 2, βιβλίο καθηγητή Cideb 7,50 2007
5 Uno, dos y… tres! Que facil! 3, βιβλίο μαθητή + CD audio/ROM inter. Cideb 16,00 2007
6 Uno, dos y… tres! Que facil! 3, βιβλίο καθηγητή Cideb 7,50 2007

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (βασικού επιπέδου)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ
Γραμματική: Sin duda-Gramatica activa del espanol CD Audio/ROM Cideb 16,00 2009
Lecturas: El Zorro + CD Audio Cideb 7,50 2007
Lecturas: Una estrella en peligro + CD Audio Cideb 7,50 2007