1. Τι πρέπει να κάνω για να περιληφθώ στους πίνακες διοριστέων;
Για να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγγραφής σας στους πίνακες διοριστέων θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στο επίσημο έντυπο ΕΕΥ 01, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εν λόγω εντύπου. Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο της Επιτροπής, καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy .

2. Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;
Μπορείτε να διαβάσετε τα Σχέδια Υπηρεσίας των θέσεων Δασκάλου, Νηπιαγωγού, Δασκάλου Ειδικής Εκπαίδευσης, Καθηγητή και Εκπαιδευτή στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.

3. Ποια είναι η διεύθυνση αποστολής των αιτήσεων για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;

Μπορείτε να παραδώσετε την αίτησή σας στο Γραφείο της Επιτροπής, ή να την αποστείλετε στη διεύθυνση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
1408 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ

4. Ποιοι δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;

Αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων μπορούν να υποβάλουν πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εικοστό έτος της ηλικίας τους.

5. Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων;
Υπάρχει κάποια προθεσμία;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται στο Γραφείο της Επιτροπής από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους εξετάζονται για τον πίνακα διοριστέων που αναρτάται στο τέλος του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους

6. Πώς μπορώ να μάθω τη σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα διοριστέων;

Οι πίνακες διοριστέων όλων των ειδικοτήτων αναρτώνται στο Γραφείο της Επιτροπής στο τέλος του Φεβρουαρίου κάθε έτους. Μπορείτε, επίσης, να δείτε τους πίνακες διοριστέων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy.


7. Πώς καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων;

Η σειρά προτεραιότητας στον πίνακα διοριστέων καθορίζεται ως ακολούθως:
(1) H σειρά προτεραιότητας καθορίζεται πρώτα από το έτος υποβολής αίτησης για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων.
(2) Μεταξύ των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση το έτος απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, δηλαδή του βασικού τίτλου με βάση τον οποίο γίνεται η εγγραφή στον πίνακα διοριστέων της συγκεκριμένης ειδικότητας.
(3) Mεταξύ των υποψηφίων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) και οι οποίοι απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους το ίδιο έτος, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) βαθμός στο βασικό τίτλο, δίπλωμα ή πτυχίο ή σ' άλλα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το βαθμό αυτό, ανάλογα με την περίπτωση:
(ι) 3 μονάδες για βαθμό άριστα ή ισοδύναμο βαθμό·
(ιι) 2 μονάδες για βαθμό λίαν καλώς ή ισοδύναμο βαθμό·
(ιιι) 1 μονάδα για βαθμό καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός·
(β) πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα σε θέμα το οποίο είναι συναφές με την εκπαίδευση ή την ειδικότητα του υποψηφίου ή τα καθήκοντα της θέσης:
(ι) 3 μονάδες για διδακτορικό τίτλο επιπέδου PhD ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·
(ιι) 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc ή άλλου ισοδύναμου επιπέδου·
(ιιι) 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους.
Nοείται ότι σε περίπτωση υποψηφίου που έχει πέραν του ενός πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, μόνο ένα θα λαμβάνεται υπόψη·
(γ) εκπαιδευτική προϋπηρεσία: ½ μονάδα για κάθε σχολικό έτος·
(δ) 1 μονάδα για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.
(4) Tα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) συνυπολογίζονται μετά την αριθμητική αποτίμηση της καθοριζόμενης βαρύτητας του καθενός σε μονάδες και την πρόσθεση στη συνέχεια των μονάδων κάθε υποψηφίου. Tο σύνολο των μονάδων που έχει ένας υποψήφιος καθορίζει τη σειρά προτεραιότητάς του.
(5) Σε περίπτωση υποψηφίων με τον ίδιο αριθμό μονάδων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία απόκτησης του πρώτου τίτλου σπουδών, προκειμένου δε περί υποψηφίων που απέκτησαν τον πρώτο τίτλο σπουδών τους την ίδια ημερομηνία, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και σε περίπτωση που η ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι η ίδια, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου.

8. Τι μπορώ να κάνω αν το όνομά μου δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα διοριστέων του Φεβρουαρίου ή αν πιστεύω ότι η σειρά προτεραιότητάς μου στον πίνακα είναι λανθασμένη;

Μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την ανάρτηση των πινάκων διοριστέων του Φεβρουαρίου, κάθε επηρεαζόμενος μπορεί να υποβάλει γραπτή ένσταση στην Επιτροπή, εκθέτοντας σ΄ αυτή πλήρεις λόγους για υποστήριξή της. Η Επιτροπή εξετάζει όλες τις ενστάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και αποφασίζει σχετικά. Ακολούθως, κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου – Ιουνίου του ίδιου έτους αναρτώνται οι αναθεωρημένοι πίνακες διοριστέων, αφού ληφθούν υπόψη οι αποφάσεις της Επιτροπής, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

9. Πώς γίνονται οι διορισμοί στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία;

Οι διορισμοί γίνονται με βάση:
(α) τη σειρά των υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων και
(β) τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που ανακοινώνονται στο Γραφείο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας λίγο πριν από την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς

10. Χρειάζεται να υποβάλλω νέα αίτηση κάθε χρόνο;

Η Επιτροπή, με ανακοίνωσή της λίγο πριν την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, καλεί όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται για διορισμό σε έκτακτη βάση να υποβάλλουν σχετική αίτηση ενδιαφέροντος.

Εκπαιδευτικοί που έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες διοριστέων και ενδιαφέρονται μόνο για μόνιμο διορισμό, δε χρειάζεται να ξαναϋποβάλουν αίτηση.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
EDUCATIONAL SERVICE COMMISSION - I.T UNIT - WEBMASTER:G.JOSEPHIDES

Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης κοινού

Ιδιαιτέρα Προέδρου ΕΕΥ
22-602602
Ιδιαιτέρα Μελών ΕΕΥ
22-602609
Ιδιαιτέρα Γραμματέα ΕΕΥ
22-602604
22-602622
Για τις πιο κάτω υπηρεσίες μέσω συστήματος αυτόματου τηλεφωνητή
22-602660
For more information in English press 0
Για πίνακες διοριστέων πληκτρολογήστε το 1
Για Αντικαταστάσεις το 2
Για Διορισμούς στη Δημοτική Εκπαίδευση το 3
Για Διορισμούς στη Μέση Εκπαίδευση το 4
Για το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης το 5
Για Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης το 6
Για Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης το 7
Για θέματα έδρας και μονάδων μετάθεσης εκπαιδευτικών Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης το 8
Για άλλες πληροφορίες το 9
Τηλεομοιότυπο
22602789
Γενικό e-mail του γραφείου της Ε.Ε.Υ.:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Για θέματα ιστοσελίδας:
Πηγή: www.alfavita.gr