1. Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Οι επιθυμούντες να εργαστούν στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων και τύπων εγγράφονται στην «Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών». Η έγγραφή στην «Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών» γίνεται με την κατάθεση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών σε όπoια Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέξει ο ενδιαφερόμενος. Η «Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών» έχει χαρακτήρα διαπιστωτικό (έλεγχος νομιμότητας) των προσόντων του υποψηφίου να εργαστεί σε ιδιωτικό σχολείο και δεν αποτελεί δέσμευση του όποιου ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου ή εκπροσώπου του ιδιοκτήτη να προσλάβει εκπαιδευτικό με τη σειρά εγγραφής του σ’ αυτή. Όπως έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας με την 1357\1999 απόφασή του ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού σχολείου επιλέγει το διδακτικό προσωπικό, το δικαίωμά του όμως αυτό υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου και σε διοικητικό έλεγχο νομιμότητας από τα όργανα του ΥΠΕΠΘ. Με προγενέστερη απόφασή του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κριθεί ότι ο έλεγχος νομιμότητας έχει την έννοια ότι η Διοίκηση μπορεί να αρνηθεί τον προτεινόμενο από τον ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου διορισμό εκπαιδευτικού μόνο για λόγους νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας ή να διορίσει πρόσωπο που δεν έχει προταθεί από τον ιδιοκτήτη.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου 945\1983 η σύμβαση εργασίας του εκπαιδευτικού που δεν είναι εγγεγραμμένος στην επετηρίδα είναι άκυρη, και η μεταγενέστερη εγγραφή σ΄ αυτή δεν θεραπεύει την ακυρότητα.

2. Πίνακες Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ. 4 του Νόμου 682\1977 η «Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών» περιλαμβάνει τρεις πίνακες:

Ο πίνακας Α στον οποίο ανήκουν «οι υπηρετούντες κατ΄ αποκλειστικότητα εις την ιδιωτικήν εκπαίδευσιν» και δεν ανήκουν στους επόμενους δυο πίνακες και οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων που έχουν τα προσόντα που το άρθρο 6 του Νόμου 682\1977 προβλέπει.

Ο πίνακας Β στον οποίο ανήκουν «οι το πρώτον επιθυμούντες να διδάξουν εις την ιδιωτικήν εκπαίδευσιν και μέχρι συμπληρώσεως διετούς διδακτικής υπηρεσίας, μετά την οποίαν εγγράφονται εις τον Α πίνακα».

Ο πίνακας Γ στον οποίο ανήκουν «οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί (δημόσιοι ή ιδιωτικοί) οι μη υπερβάντες το 70ον έτος της ηλικίας των».

3. Πρόσληψη από το Β’ Πίνακα

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Νόμου 2986\2002 «οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Β’ προτείνονται προς πρόληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή Προϊστάμενο του οικείου Γραφείου Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του δεύτερου έτους από την πρόσληψή του». Μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί, ανανεώνεται αυτοδικαίως για τέσσερα ακόμη έτη.

4. Πρόσληψη από το Α’ Πίνακα

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί του πίνακα Α’ «προτείνονται για πρόσληψη από τον ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και μετά την έγκριση της πρότασης από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης συνάπτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου, η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψή του» (Στην περίπτωση που εκπαιδευτικός εργάζονταν σε ιδιωτικό σχολείο και έχει διετή διδακτική εμπειρία και προσλαμβάνεται σε άλλο ιδιωτικό σχολείο, τότε προτείνεται από τον ιδιοκτήτη για πρόσληψη συναπτούς εξαετούς διάρκειας, «η οποία αρχίζει από την ημέρα παροχής των υπηρεσιών από τον εκπαιδευτικό και λήγει την 31η Αυγούστου του έκτου έτους από την πρόσληψή του»).

Κατά τη λήξη της εξαετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

5. Άλλες ρυθμίσεις

α) Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων έχουν υποχρέωση να υποβάλουν πρόταση διορισμού των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Ξένης γλώσσας, Φυσικής Αγωγής, Μουσικών) που εργάζονται στα Δημοτικά Σχολεία.

β) Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων δεν μπορούν να προβαίνουν σε διορισμούς νέων εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας χωρίς να έχει συμπληρώσει το πλήρες ωράριο ο ήδη εργαζόμενος εκπαιδευτικός της ίδιας ειδικότητας. Σχετικό έλεγχο ασκεί ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης ή ο Προϊστάμενος του Γραφείου Εκπαίδευσης.

γ) Στις περιπτώσεις αύξησης των ωρών διδασκαλίας, η ανάθεση των επί πλέον ωρών πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα στους υπηρετούντες με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας και να λαμβάνεται υπόψη η σειρά αρχαιότητάς τους. Όταν αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας ενός ιδιωτικού εκπαιδευτικού πρέπει απαραιτήτως να γίνει και η σχετική τροποποίηση τού διοριστηρίου του. Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Δ55945\3-7-1997.

δ) Επίσης απαγορεύεται στους ιδιοκτήτες να κάνουν νέες προτάσεις πρόσληψης προσωπικού ή να αναθέτουν υπερωριακή απασχόληση στους υπηρετούντες με πλήρες ωράριο, εφόσον στο σχολείο υπάρχουν καθηγητές των ιδίων ειδικοτήτων που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο. Σχετικές είναι οι Δ\6098\80, Δ5\5645\86, Δ5\465α\86 και η Γνωμοδότηση 20\86 της Νομικής Διεύθυνσης του ΥΠΕΠΘ.

6. Διοριστήρια

Σχετικά με την έκδοση των διοριστηρίων εγγράφων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις (ΠΔ 340/83, Nόμος 682/77, ΥΑ 33923/72, ΥΑ Φ.353.1\324\105657\Δ1) αρμόδια όργανα έκδοσης των διοριστηρίων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι μόνο οι οικείοι Διευθυντές των Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι των Γραφείων Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 του ΠΔ 340/83 οι Διευθυντές των Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι των Γραφείων Εκπαίδευσης ασκούν συστηματικό έλεγχο στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και εκδίδουν τις σχετικές πράξεις διορισμού του διδακτικού προσωπικού τους.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 της ΥΑ 33923/72 «ο επιθεωρητής μετά την έγκριση του πίνακος του προτεινόμενου προς πρόσληψη προσωπικού προβαίνει στην έκδοση των διοριστηρίων εγγράφων».

Ακόμη και στις περιπτώσεις που συντρέχει το, δυσμενές για τον εκπαιδευτικό, μέτρο της μείωσης των ωρών διδασκαλίας, ο νόμος απαιτεί την έγκρισή του μόνο από τον Προϊστάμενο του Γραφείου ή Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (ΥΑ 33923/72 άρθ. 7 παρ. 3 και 8 παρ. 1).

γ) Η ανάθεση υπερωριακής εργασίας σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης στο σχολείο τους ή σε άλλο ιδιωτικό σχολείο γίνεται επίσης με έγκριση του Διευθυντή της Διεύθυνσης ή του Προϊσταμένου του Γραφείου Εκπαίδευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 2 του νόμου 682/77. Καμιά από τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν δεν απαιτεί και τη γνώμη άλλου οργάνου για την έκδοση διοριστηρίων εγγράφων των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
(Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Φ2\150\Δ5\3093\23-4-1997)

δ) Οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρέπει να κοινοποιούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς τα διοριστήρια έγγραφα, τις ανακοινώσεις χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων και επιδομάτων καθώς και κάθε έγγραφο υπηρεσιακής μεταβολής, τα οποία πρέπει να παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ενυπόγραφα.
(Σχετική είναι η εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ Δ55945\3-7-1997)