Το σπάσιμο ενός ακόμη «ταμπού» ζητεί η ΕΕ από την Ελλάδα- Αναμένονται έντονες αντιδράσεις από τους Έλληνες εκπαιδευτικούς.

Να μπορούν να διδάσκουν οι καθηγητές των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ στα ελληνικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) με τους ίδιους ακριβώς όρους και προϋποθέσεις που διδάσκουν και οι Έλληνες καθηγητές ζητεί από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μετά τις προσφυγές κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την απελευθέρωση των υπηρεσιών και το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, αλλά και την καταδίκη για τη μη εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των σωμάτων ασφαλείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα συναρμόδια υπουργεία Αιτιολογημένη Γνώμη (ένα στάδιο πριν από την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) απαιτώντας:

* Πρώτον, να μη ζητείται από τις ελληνικές Αρχές η άριστη και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς των άλλων κρατών-μελών που επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους στην Ελλάδα.

* Δεύτερον, να καταργηθούν όλες οι σχετικές διατάξεις βάσει των οποίων απαιτείται το πιστοποιητικό επάρκειας επιπέδου 3 (ανώτατο επίπεδο) για τους πολίτες-εκπαιδευτικούς των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, που θεωρείται στη χώρα μας ως η μόνη απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για αυτούς).

* Τρίτον, να προσαρμόσει τη σχετική ελληνική νομοθεσία στο Κοινοτικό Δίκαιο εντός δύο μηνών, διαφορετικά θα ακολουθήσει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα συναρμόδια υπουργεία, Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα οποία είναι αποδέκτες της Αιτιολογημένης Γνώμης, βρίσκονται σε πλήρη αμηχανία δεδομένου ότι το άνοιγμα του εκπαιδευτικού συστήματος και στους πολίτες-εκπαιδευτικούς των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ θα προσκρούσει στις εντονότατες αντιδράσεις των ελλήνων εκπαιδευτικών. Σημειώνεται πάντως ότι οι επαΐοντες υποστηρίζουν ότι αργά ή γρήγορα η πολιτεία θα αναγκαστεί να εφαρμόσει τις σχετικές Οδηγίες της ΕΕ, δεδομένου ότι η επιχειρηματολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τεκμηριωμένη. Ειδικότερα ο επίτροπος Τσάρλι Μακ Κρίβι, αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της ΕΕ, που υπογράφει την Αιτιολογημένη Γνώμη, αναφέρει ότι το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης μιας γλώσσας δεν είναι απεριόριστο, πρέπει να είναι αναλογικό ή αναγκαίο για το συγκεκριμένο επάγγελμα και να μη χρησιμοποιείται ως πρόφαση για τον αποκλεισμό των διακινουμένων επαγγελματιών σε άλλα κράτη-μέλη. Και προσθέτει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι «ένας πτυχιούχος βρετανός εκπαιδευτικός που διδάσκει την αγγλική γλώσσα σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο οποίο προφανώς η γλώσσα που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή του σχολείου είναι τα αγγλικά, θα έπρεπε να έχει διαφορετικό βαθμό γνώσης της ελληνικής γλώσσας από έναν πτυχιούχο βρετανό εκπαιδευτικό που διδάσκει ελληνική ιστορία σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με εξολοκλήρου ελληνικό πρόγραμμα διδασκαλίας». Και καταλήγει επί του σημείου αυτού: Οι ελληνικές διατάξεις δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των διαφόρων καταστάσεων και επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, διαπιστώνουμε ότι ο σχετικός νόμος 1566/1985 δεν εφαρμόζεται κατά τρόπο αναλογικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να προσαρμόσει τη νομοθεσία της στο Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα στον Κοινοτικό Κανονισμό 1612/68 που αφορά τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα και την Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αφορά τους εκπαιδευτικούς του δημόσιου τομέα. Πριν από την υποβολή της Αιτιολογημένης Γνώμης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε διαβιβάσει Προειδοποιητική Επιστολή με την οποία είχε ζητηθεί από την Ελλάδα να αναγνωρίζονται ισοδύναμοι οι τίτλοι που παρέχονται από άλλα κράτη-μέλη για την επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας με εκείνους που παρέχονται στη χώρα μας. Στην Προειδοποιητική Επιστολή η ελληνική πλευρά δεν απάντησε επί της ουσίας, ως όφειλε, αλλά παρέθεσε τα πιστοποιητικά που ζητούνται (άριστης γνώσης από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, απολυτήριο ελληνικού Λυκείου, βεβαίωση από το υπουργείο Παιδείας, βεβαίωση ελληνομάθειας από τη Φιλοσοφική Αθηνών ή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) σαν να μην τα γνώριζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία άλλωστε για αυτόν τον λόγο διαβίβασε και την Αιτιολογημένη Γνώμη.

Η Οδηγία των Βρυξελλών
Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Συμβουλίου υπουργών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους-μέλους της ΕΕ που επιθυμεί να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος-μέλος από εκείνο στο οποίο απέκτησε τα επαγγελματικά προσόντα. Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για μισθωτό, είτε για κάποιον που ασκεί ελεύθερο επάγγελμα, είτε για αυτοαπασχολούμενο. Η Ελλάδα, όπως και όλα τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, έπρεπε να έχει εφαρμόσει την Οδηγία το αργότερο ως τις 20 Οκτωβρίου 2007.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ - Δ. ΣΤΑΜΠΟΓΛΗΣ | Κυριακή 12 Ιουλίου 2009