Από το ΦΕΚ Α 89/2009 (11/06/2009) κατοχυρώθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του τμήματος «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του ΕΑΠ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. Φύλλου 89
11 Ιουνίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
66. Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Άρθρο 2
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό»
1. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους έχουν αποκτήσει πλήρη επιστημονική γνώση γενικού χαρακτήρα σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων σχετικών με των ευρωπαϊκό πολιτισμό, βάσει της οποίας μπορούν να απασχοληθούν σε κλάδους όπως:
α) η διδασκαλία μαθημάτων που άπτονται του αντικειμένου του ευρωπαϊκού πολιτισμού τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια εκπαίδευση,
β) η διεκπεραίωση διοικητικών και άλλων θεμάτων που έχουν σχέση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
γ) η έρευνα σε διάφορους κλάδους του ευρωπαϊκού πολιτισμού και
δ) ο πολιτισμός στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης και της Ευρώπης γενικότερα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ. 1 μπορούν να απασχολούνται με πλήρη επιστημονική επάρκεια που τους παρέχουν οι σπουδές τους στους παρακάτω τομείς:
α) στην εκπαίδευση, ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τη δημόσια και την ιδιωτική), σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά και τον τίτλο σπουδών τους,
β) στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε τομείς που ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τη διαχείρισή του, με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία και την ιστορία της τέχνης, καθώς και με την ιστορία των επιστημών και τεχνολογίας και
γ) στον ερευνητικό χώρο, σε κέντρα έρευνας και εκπαίδευσης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θεραπεύουν τα παραπάνω αναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα.

Άρθρο 3
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός»
.
1. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ε.Α.Π., το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1/736/23.11.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχουν την ικανότητα να ασχολούνται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:
α) η διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
β) η έρευνα σε διάφορους κλάδους της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού,
γ) η μετάφραση κειμένων διαφόρων ειδών του γραπτού λόγου που απαιτείται σε χώρους εργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών της παρ. 1 έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που αξιοποιούν την ισπανική γλώσσα και τον πολιτισμό. Οι πτυχιούχοι που προσλαμβάνονται στους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα απασχολούνται, με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ως:
α) καθηγητές της ισπανικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα−τα (Α.Ε.Ι.) και στα Διδασκαλεία / Κέντρα Ξένων Γλωσσών που τυχόν λειτουργούν σε αυτά, καθώς και γενικότερα στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά,
β) επιστήμονες που προάγουν τη γνώση σχετικά με την ισπανική γλώσσα και πολιτισμό και
γ) ειδικοί επιστήμονες στη μετάφραση κειμένων χρήσιμων στη δημόσια διοίκηση, στον ιδιωτικό τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς και σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ