Αθήνα 07 Μαίου 2021 

ΘΕΜΑ: Επανεισαγωγή της Ισπανικής γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Αξιότιμη Υπουργέ Παιδείας κα Νίκη Κεραμέως,
Αξιότιμη Υφυπουργέ Παιδείας κα Ζέτα Μακρή, ως αρμόδια για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Αξιότιμε Υφυπουργέ Παιδείας κε Άγγελε Συρίγο, ως αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Παρόλο που στο εκπαιδευτικό μας σύστημα το γνωστικό αντικείμενο της Ισπανικής γλώσσας θεραπεύεται από το τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. με το υπ’ αρ. Π.Δ. 157/ΦΕΚ199/τ. Α΄/01-10-2009, καθώς και από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός του Ε.Α.Π. με το υπ’ αρ. Β1/736/ΦΕΚ1246/τ. Β΄/11-12-1998 και μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 1.562 καθηγητές Ισπανικής, παρόλο που έχει εκπονηθεί Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Ισπανικής γλώσσας για το Γυμνάσιο με την υπ’ αρ. πρωτ. 74674/Γ2/ΦΕΚ1115/τ. Β΄/16-08-2006, παρόλο που έχει εκπονηθεί νέο Αναλυτικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών Ξένων Γλωσσών για όλες τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο με την υπ’ αρ. πρωτ. 141417/Δ2/ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/09-09-2016, παρόλο που έχει συσταθεί κλάδος εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας με την υπ’ αρ. πρωτ. 43140α/Δ2/17-08-2009 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ1802/τ. Β΄/31-08-2009), μετά από τριετές πιλοτικό πρόγραμμα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση τα σχολικά έτη 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009, παρόλο που η Ισπανική γλώσσα εισήχθη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Ημερήσια Γυμνάσια και  Γενικά Λύκεια) το σχολικό έτος 2009-2010 με τις υπ’ αρ. πρωτ. 105954/Γ2/ΦΕΚ1890/τ. Β΄/04-09-2009 και 105959/Γ2/ΦΕΚ1890/τ. Β΄/04-09-2009 αντίστοιχα, καθώς και από το σχολικό έτος 2010-2011 στα Επαγγελματικά Λύκεια με την υπ’ αρ. πρωτ. 112987/Γ2/ΦΕΚ1583/τ. Β΄/14-09-2010, στο πλαίσιο των πέντε καινοτόμων πολιτικών με τίτλο «Έλληνας πολίτης της Ευρώπης - Έλληνας πολίτης του κόσμου», παρόλο που η πιστοποίηση της Ισπανικής γλώσσας προβλέπεται στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας για όλα τα επίπεδα (Α1-Γ2), αίφνης από τα σχολικό έτος 2011 - 2012 η διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ισπανικής) ανεστάλη με την υπ’ αρ. πρωτ. 71103/Γ2/ΦΕΚ1575/τ. Β΄/27-06-2011, ενώ από το σχολικό έτος 2013 – 2014 η Ισπανική γλώσσα καταργήθηκε από τα Ωρολόγια Προγράμματα του Ημερησίου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου με τις υπ’ αρ. πρωτ. 115745/Γ2/ΦΕΚ2121/τ. Β΄/28-08-2013 και 115478/Γ2/ΦΕΚ2121/τ. Β΄/28-08-2013 αντίστοιχα, ενώ το διδακτικό αντικείμενο της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ισπανικής) δεν έχει ακόμη εισαχθεί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα και με την Έκθεση της Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στο Δημόσιο Σχολείο στην Ελλάδα, η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2017: Αν και μπορεί η συμπερίληψη σημαντικών για  την αγορά γλωσσών, όπως η Ισπανική να είναι μακροπρόθεσμα προς όφελος της οικονομίας, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα μπορούσε να ζητήσει σχετική πρόταση από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του Ι.Ε.Π. ή να αναθέσει σε μια ειδική ad hoc ομάδα εργασίας να μελετήσει το ζήτημα και να καταθέσει την πρότασή της.

Δοθέντων των ανωτέρω, σας προτείνουμε, με πρωταρχικό γνώμονα την αξιοποίηση και απορροφητικότητα των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, τα εξής:

Για τη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 

 1. Την επανεισαγωγή και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ισπανικής) στο, υπ’ αρ. πρωτ. 72322/Δ2/11-06-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2265/Β ́), Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου.
 2. Την επανεισαγωγή και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ισπανικής) στο, υπ’ αρ. πρωτ. 74181/Δ2/15-06-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 2338/Β ́), Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.
 3. Την εισαγωγή και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ισπανικής) στο, υπ’ αρ. πρωτ. 106689/Δ2/25-08-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3523/Β ́), Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Μουσικού Γυμνασίου.
 4. Την εισαγωγή και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ισπανικής) στο, υπ’ αρ. πρωτ. 106696/Δ2/25-08-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3523/Β ́), Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου.
 5. Τη συμπληρωματική προσθήκη και του κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2021-2022, μέσω τροποποίησης στο έργο του τομέα ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000».
 6. Τη συμπληρωματική προσθήκη με επαρκή αριθμό θέσεων ανά την επικράτεια στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στην, υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./146/14004/31-5-2019, απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ33/2006, σχετικά με την έγκριση της κίνησης των διαδικασιών πλήρωσης πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα (5.250) μόνιμων εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2021-2022, δεδομένης της μη σύστασης οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στον κλάδο ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας.
 7. Τη δυνατότητα διδασκαλίας και της Ισπανικής γλώσσας στις σχολικές μονάδες των 43 εκπαιδευτικών με οργανική θέση λοιπών κλάδων, οι οποίοι διαθέτουν και τα τυπικά προσόντα υπαγωγής στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας.
 8. Τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής δήλωσης επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την, υπ’ αρ. πρωτ. 122664/46170/2010/21-10-2010, Γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Αρχής Συνηγόρου του Πολίτη, με σκοπό τη διασφάλιση της ενημέρωσης των μαθητών για την προσφορά διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και την έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων με αναπληρωτές-ωρομισθίους εκπαιδευτικούς της δεύτερης ξένης γλώσσας.
 9. Την εισαγωγή του διδακτικού αντικειμένου και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ισπανικής) στo, υπ’ αρ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016 (ΦΕΚ1324/Β’), Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, μέσω της τροποποίησης-ένταξης και της Ισπανικής γλώσσας σε αντίστοιχες Πράξεις (Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) - (Ενίσχυση της Διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση), (Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2020-2021), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027.
 10. Την προσθήκη και της Ισπανικής γλώσσας στις έξυπνες ηλεκτρονικές εξετάσεις του ΚΠΓ.
 11. Την υπαγωγή-πρόσκληση και του κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας σε αντίστοιχες Πράξεις (Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη Διδακτική Πράξη) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, σύμφωνα και με την, υπ’ αρ. πρωτ. 145078/ΙΗ ΕΞ/132581-εισ, παλαιότερη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην ερώτηση με αριθμό 3360/24-10-2012.
 12. Την υπαγωγή, μέσω τροπολογίας-προσθήκης, σε επόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας στο άρθρο 5 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ. Α’/12-06-2018), το οποίο αφορά τη Στελέχωση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ από Συντονιστές Εκπαίδευσης-παλαιοί Σχολικοί Σύμβουλοι.
 13. 1 Τη σύσταση θέσεων Εξειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο της Ισπανικής Γλώσσας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο διαδέχθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 4249/09-10-2009 (αρ. πρωτ. ΥπΠ 122661/Δ2/05-10-2009), καθώς και με την, υπ’ αρ. πρωτ. 145078/ΙΗ ΕΞ/132581-εισ, παλαιότερη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην ερώτηση με αριθμό 3360/24-10-2012.
 14. Τη δημιουργία διαδραστικών ηλεκτρονικών σχολικών βιβλίων Ισπανικής Γλώσσας, μέσω της τροποποίησης-ένταξης και της Ισπανικής γλώσσας σε αντίστοιχες Πράξεις (Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - Ψηφιακή Βάση Γνώσεων - Υποδοµές για ένα Ψηφιακό Σχολείο - Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 - 2027.
 15. Τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού υλικού της Ισπανικής γλώσσας με καινοτόμα διαδραστικά εκπαιδευτικά εργαλεία, μέσω της τροποποίησης-ένταξης και της Ισπανικής γλώσσας σε αντίστοιχες Πράξεις (Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027. 

Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

 1. Την προσφορά διδασκαλίας και της Ισπανικής γλώσσας, ως επιλεγόμενης ξένης γλώσσας, στα προγράμματα σπουδών των 566 τμημάτων Α.Ε.Ι.
 2. Την εισαγωγή και της Ισπανικής γλώσσας, ως ισότιμης γλώσσας εργασίας, στο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου της 14ης Ιουλίου του 2009, η οποία και οδήγησε στη συγχώνευση της Ειδίκευσης Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και της Διδακτικής της ως Ξένης με το υπ’ αρ. Π.Δ. 79/ΦΕΚ119/τ. Α'/28-05-2013.
 3. Την ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στo γνωστικό αντικείμενο της Ισπανικής Γλώσσας στο ΕΑΠ, στο πλαίσιο στρατηγικής διεθνοποίησης του ΕΑΠ, βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 εδ. γγ) του Ν. 4653/ΦΕΚ 12/τ. Α΄/24-01-2020. 

Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση στο παρόν αίτημα συνάντησης του Προεδρείου του Πανελλήνιου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας ΠΕ 40, το οποίο θα συμβάλλει εποικοδομητικά στη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου, όσον αφορά το διδακτικό αντικείμενο της δεύτερης ξένης γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση, με σκοπό να καταστεί πράξη η Οδηγία (COM (2008) 566) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολυγλωσσία με τίτλο «Πολυγλωσσία, Πλεονεκτήματα για την Ευρώπη και Κοινή υποχρέωση» στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, καθώς και να επανεισαχθεί πλήρως η Ισπανική γλώσσα σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω της ενεργοποίησης παλαιότερης συμφωνίας για περαιτέρω ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασία στο επίπεδο της αμοιβαιότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων Ελλάδας και Ισπανίας, υπό την αιγίδα των αντίστοιχων Υπουργείων Παιδείας, στη  συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου του 2005, μεταξύ του τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, της Ισπανικής Πρεσβείας και του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, βάσει του ισχύοντος Προγράμματος Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου της Ισπανίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για τα έτη 1999, 2000 και 2001 και λαμβανομένου υπόψη του πρόσφατου Διμερούς - Διακρατικού Προγράμματος Εκπαιδευτικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για τα έτη 2017-2019, προσβλέπουμε εφεξής σε μια πιο στενή συνεργασία μαζί σας, η οποία ενδεχομένως να αναδείξει και το ζήτημα της ένταξης και διάδοσης της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα δημόσια εκπαιδευτικά συστήματα της Μητρόπολης Ισπανίας και των λοιπών 20 Iσπανόφωνων Χωρών.   

Mε εκτίμηση, 

Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας ΠΕ 40