Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικοτού Πανεπιστημίου αποφάσισε τη δημιουργία Θεματικής Ενότητας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών ως ακολούθως:

Τίτλος της ΘΕ: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας, με γνωστικά αντικείμενα:

  • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
  • Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία της Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας
  • Σχεδιασμός Γλωσσικού Μαθήματος

Εφημερίδα της Κυβέρνησης.pdf