Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Ισπανοαμερικανικές Σπουδές». Η μετάφραση του τίτλου του Π.Μ.Σ. στην Αγγλική αποδίδεται ως «Hispanic Studies» και στην Ισπανική ως «Estudios Hispánicos».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, των Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και άλλων τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/2008), καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σχετικό ΦΕΚ.