Η υπουργική απόφαση αναφέρει τα παρακάτω:

"Τροποποιούμε την αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου» ως εξής:

Η Ιταλική γλώσσα θα διδάσκεται (παράλληλα με τη Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά ή προσωρινά.

Το ανωτέρω ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2017-2018 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2018-2019 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 (Β΄ 1640) υπουργική απόφαση.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016

Ο Yπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ"

Πηγή: et.gr