Απόφαση-σταθμός του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ για την προώθηση της Πολυγλωσσίας στις προσλήψεις διοικητικών υπάλληλων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού-EPSO, μετά από προσφυγή της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Η Ιταλία και η Ισπανία επίσης ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακυρώσει τις επίμαχες προκηρύξεις διαγωνισμών.

Τα δύο αυτά κράτη μέλη φρονούν ουσιαστικά ότι οι προκηρύξεις εισάγουν δυσμενείς διακρίσεις και ότι παραβιάζουν τόσο το προβλεπόμενο από τον «κανονισμό αριθ. 1» του 1958 2 γλωσσικό καθεστώς της Ένωσης όσο και την αρχή της αναλογικότητας.

Η Ιταλία και η Ισπανία αμφισβητούν την υποχρέωση που επιβάλλεται στους υποψηφίους να επιλέγουν τη γερμανική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα όχι μόνον ως γλώσσα επικοινωνίας με την EPSO, αλλά, επίσης, ως δεύτερη γλώσσα για τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς.

Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Γενικό Δικαστήριο ακυρώνει τις προσβληθείσες προκηρύξεις διαγωνισμών.

Το Γενικό Δικαστήριο διευκρινίζει, επομένως, ότι ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να επιλέγει τη γλώσσα στην οποία θα συντάξει την αίτηση υποψηφιότητας μεταξύ όλων των επισήμων γλωσσών και ότι τα έγγραφα που αποστέλλει η EPSO πρέπει να συντάσσονται στη γλώσσα που επέλεξε ο υποψήφιος.

Ως προς την υποχρέωση των υποψηφίων να επιλέγουν τη γερμανική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα για τους διαγωνισμούς, το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει εκ νέου τη νομολογία του Δικαστηρίου κατά την οποία η συρρίκνωση της επιλογής σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών συνιστά δυσμενή διάκριση λόγω γλώσσας.

Είναι, πράγματι, προφανές ότι τέτοια υποχρέωση ευνοεί ενδεχομένως ορισμένους δυνητικούς υποψηφίους (τουτέστιν εκείνους που έχουν ικανοποιητική γνώση τουλάχιστον μίας εκ των συγκεκριμένων γλωσσών), καθότι αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό και να προσληφθούν, επομένως, ως μόνιμοι υπάλληλοι της Ένωσης ή ως μέλη του λοιπού της προσωπικού, ενώ αποκλείονται οι υπόλοιποι που δεν έχουν τέτοια γνώση.

Κατά το Γενικό Δικαστήριο, η υποχρέωση των υποψηφίων να επιλέξουν τη γερμανική, την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα ως δεύτερη γλώσσα δεν δικαιολογείται αντικειμενικά ούτε είναι ανάλογη προς τον επιδιωκόμενο από την Επιτροπή σκοπό, δηλαδή την πρόσληψη άμεσα λειτουργικών μονίμων υπαλλήλων και μελών του λοιπού προσωπικού.

Σχετικό έγγραφο: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-09/cp150107el.pdf