Δείτε τα νέα υπογεγραμμένα από τον Υπουργό επισυναπτόμενα ωρολόγια προγράμματα των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ του Ημερησίου Γυμνασίου, των τάξεων Α', Β' και Γ' Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου από τα οποία καταργούνται ως μαθήματα η Ισπανική και η Ιταλική γλώσσα.

Δεν περιλαμβάνονται στο συμπιεσμένο αρχείο τα ωρολόγια προγράμματα των τάξεων Α', Β' και Γ' Εσπερινού Γυμνασίου, διότι στο νέο Εσπερινό Γυμνάσιο προσφέρεται μόνο η διδασκαλία της Αγγλικής ως πρώτης ξένης γλώσσας.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται στο συμπιεσμένο αρχείο τα ωρολόγια προγράμματα των τάξεων Γ' και Δ' Εσπερινού Γενικού Λυκείου, διότι η Γ΄Τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής, ενώ η Δ' τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν περιλαμβάνει τη διδασκαλία ξένων γλώσσών.

Αναμένεται η δημοσίευση των νέων ωρολόγιων προγραμμάτων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για τη Β΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 36799/Γ2/02-04-2012 (Β΄ 1163): http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_2012_1163b.pdf (σελ. 3 και 4) και για τη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921): http://dide.fth.sch.gr/lows/fek_2005_921b.pdf (σελ. 6 και 7)

Νέα ωρολόγια προγράμματα.zip