3. Η ειδίκευση Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισµός και διδακτική της ως ξένης, του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας συγχωνεύεται µε τις ειδικεύσεις ‘Μετάφρασης’ και ‘∆ιερµηνείας’ του ιδίου Τµήµατος και από τη συγχώνευση των τριών παραπάνω ειδικεύσεων δηµιουργείται στο Τµήµα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας, η ειδίκευση ‘Μετάφραση και ∆ιερµηνείας’.

Στους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ανωτέρω τµήµα µέχρι και το ακαδηµαϊκό έτος 2012-13 απονέµεται τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τον υφιστάµενο κατά τον χρόνο της εισαγωγής τύπο.

Τα λοιπά ζητήµατα που προκύπτουν από τη συγχώνευση ειδικεύσεων ρυθµίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και ∆ιερµηνείας.

Δείτε την ανάρτηση του Προεδρικού Διατάγματος 79/2013 (ΦΕΚ 119-Α') στο Διαύγεια: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%A19-2%CE%9D%CE%A4

Δείτε τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 79/2013 (ΦΕΚ 119-Α') στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης: http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-119-2013-%CF%83%CE%B5%CE%BB-16.html