Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος δεν απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν από τη Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ΣΤ’ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κα Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά στην τελευταία ερώτησή της: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7966506.pdf

Ειδικότερα, δεν απάντησε στις ερωτήσεις 1 και 2, σχετικά με την εισαγωγή της Ισπανικής γλώσσας ως τέταρτης γλώσσας εργασίας στο νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, δεδομένου ότι η Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και η Διδακτική της ως Ξένης απορροφάται από την Ειδίκευση Μετάφρασης ή Διερμηνείας του τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, καθώς και τη δημιουργία Κατεύθυνσης Ισπανικής Γλώσσας στο υπό ίδρυση τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

· Επίσης, δεν απάντησε στις ερωτήσεις 3,4,6 και 7, οι οποίες αφορούν τη δομή (κοινά μαθήματα, προπτυχιακό έτος επιλογής Κατεύθυνσης) των νέων προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των υπό ίδρυση τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α και του Α.Π.Θ, τη δυνατότητα προαιρετικής ή υποχρεωτικής παρακολούθησης των νέων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από τους εισαχθέντες 2011 – 2012 πρωτοετείς φοιτητές των υπό συγχώνευση τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και τη δυνατότητα αλλαγής της Κατεύθυνσης, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.

· Στις ερωτήσεις 5,8 και 9 απάντησε αναφέροντας ότι: Oι φετινοί υποψήφιοι που θα επιλέξουν για πρώτη φορά στο μηχανογραφικό τα υπό ίδρυση τμήματα, θα εξεταστούν στις πανελλαδικές εξετάσεις στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας της κατεύθυνσης, στην οποία επιθυμούν να εξειδικευτούν (ερώτημα 5). Η βάση για τα ως άνω τμήματα δεν θα διαμορφώνεται ενιαία για το καθένα από τα δύο τμήματα, αλλά διακριτά για κάθε κατεύθυνση (ερώτημα 8). Αναφορικά με το θέμα των κατατακτηρίων εξετάσεων, αυτές διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260, τ.Α’, 17-10-2005) (ερώτημα 9).

Άρθρο 15

Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μετεγγραφών.

2. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης σε ποσοστό 2% και για τα υπόλοιπα Ιδρύματα σε ποσοστό 4 % του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου. Το ίδιο ποσοστό ορίζεται και για τις κατατάξεις κατόχων πτυχίων Πανεπιστημίου, T.E.I. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών και ανώτερων σχολών υπερδιετούςκύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά σε κάθε Τμήμα T.E.I, ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Κάτοχοι πτυχίων T.E.I, ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, σε ξεχωριστό ποσοστό 2% του αριθμού εισακτέων σε αντίστοιχο ή συναφές Τμήμα Πανεπιστημίου. Πέραν των ανωτέρω ποσοστών, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού εισακτέων στο Τμήμα υποδοχής.

3. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

4. Υπέρβαση του ποσοστού των κατατάξεων δεν επιτρέπεται. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται με βάση το βαθμό πτυχίου ή με κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία μαθήματα. Όπου η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με εξετάσεις, πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τριάντα (30) μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει δέκα (10) μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα τρία (3) μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων που ισοβαθμούν. Αν και ο βαθμός πτυχίου είναι ακριβώς ίδιος, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο Τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.

5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7993647.pdf

Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος υπήρξε πιο διαφωτιστικός στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων σε διάλογο που είχε με τον βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης και Τομεάρχη Παιδείας και Πολιτισμού του ΣΥΡ.ΙΖ.Α κο Αναστάσιο (Τάσο) Κουράκη.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Τα ξενόγλωσσα τμήματα, υπάρχει καθολική απαίτηση από τις πρυτανείες να παραμείνουν στη φιλοσοφική. Θα ήθελα να ξέρω εάν δεν γίνουν, είναι μια σχολή ένα τμήμα κατευθύνσεις αυτό είναι μια τρομακτική υποβάθμιση.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού): Αναφέρεστε για το θέμα των ξένων γλωσσών και των φιλολογιών. Δύο από αυτά συγκροτούσαν ενιαίο τμήμα (αναφορά στο τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α πριν αυτό κατατμηθεί) και άλλωστε εμείς τι κάνουμε; ουσιαστικά βάζουμε κατευθύνσεις. Δηλαδή, η λειτουργία των τμημάτων δεν μεταβάλλεται. Στις κατευθύνσεις αυτές εγγράφονται εισακτέοι από το πρώτο εξάμηνο, όπως αυτό θα αποτυπώνεται στο μηχανογραφικό, ενώ για την εισαγωγή τους είναι απαραίτητη η εξέταση στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα. Εδώ που είναι το πρόβλημα; Απαντήστε μου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΚΟΥΡΑΚΗΣ: Στα επαγγελματικά δικαιώματα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ(Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού): Υπάρχουν και θα είναι και τεκμηριωμένα, σε κάθε κατεύθυνση.

Από το συγκεκριμένο διάλογο, ο οποίος δημοσιεύτηκε σε σχετικό άρθρο του http://www.esos.gr/uploads/boylh/boyleytes_sxedio_athina.pdf, συνάγεται ότι: δεν πρόκειται να εκπονηθούν νέα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών για τα υπό ίδρυση τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α και του Α.Π.Θ και ότι δεν θα προβλεφθεί δυνατότητα αλλαγής Κατεύθυνσης, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.

Συνεπώς δίδεται απάντηση, μέσω του ανωτέρω διαλόγου, και στα ερωτήματα 3,4,6, και 7 της τελευταίας ερώτησης της βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κας Μαρίας Κόλλια – Τσαρουχά: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/7966506.pdf

Nικόλαος Παππούς