ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»

Η Π. Γ. Σ. Του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α., στη συνεδρία της της 5 -2—2013, αφού μελέτησε και συζήτησε την προτεινόμενη συγχώνευση των Ξενόγλωσσων Τμημάτων στο πλαίσιο του σχεδίου «Αθηνά» κατέληξε ομόφωνα στα εξής: Το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης προβλέπει «τις συγχωνεύσεις συγγενών (ως προς το γνωστικό αντικείμενο) Τμημάτων» με στόχο 1) για τους «διδάσκοντες βέλτιστες συνθήκες διδασκαλίας, έρευνας και προοπτική ακαδημαϊκής ανέλιξης και καταξίωσης», 2) για τη «νέα γενιά, γνώση, επαγγελματικό ορίζοντα και κινητικότητα, κοινωνική ένταξη και καταξίωση», και 3) για την Ελλάδα «θύλακες επιστημονικής αριστείας, ανθρώπινο δυναμικό και αναπτυξιακή πολιτική». Για την επίτευξη του στόχου αυτού προτείνει, μεταξύ άλλων, τη συνένωση των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολή του Ε.Κ.Π.Α. σε ένα «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» με πέντε (5) κατευθύνσεις: 1. Αγγλικής Γλώσσας, 2. Γαλλικής Γλώσσας, 3. Γερμανικής Γλώσσας, 4. Ισπανικής Γλώσσας, 5. Ιταλικής Γλώσσας.

Η Π.Γ.Σ. του Τμήματος πιστεύει ότι η προτεινόμενη συγχώνευση των εν λόγω Τμημάτων αφενός δεν συνάδει με τα κριτήρια και τους στόχους των συγχωνεύσεων και αφετέρου υποβαθμίζει το επίπεδο σπουδών και της παρεχόμενης γνώσης και οδηγεί στην επιστημονική και επαγγελματική απαξίωση των μελλοντικών πτυχιούχων.

Συγκεκριμένα, με τη συγχώνευση των εν λόγω Τμημάτων δεν καλύπτεται καμιά λειτουργική ή πρακτική ανάγκη, καθώς τα Τμήματα στεγάζονται στο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Επιπλέον, τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας έχουν επιστημονική αυτοτέλεια και ολοκληρωμένα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θεραπεύουν διακριτά μεταξύ τους επιστημονικά, διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα, ενώ παρέχουν άριστη επιστημονική κατάρτιση στους αποφοίτους τους με πλήρη επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. Αξίζει να αναφερθεί η συμβολή του κάθε Τμήματος ξεχωριστά στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πολυπολιτισμικότητας καθώς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές μελετούν σε βάθος τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό της εκάστοτε γλωσσικής κοινότητας.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις μιας συγχώνευσης θα είναι ολέθριες για τα εμπλεκόμενα Τμήματα, καθώς θα οδηγήσουν στη συρρίκνωση των Προγραμμάτων σπουδών και στην ανεπαρκή κατάρτιση των αποφοίτων. Για τους λόγους αυτούς ζητάμε τη διατήρηση της αυτονομίας των Τμημάτων Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Σχετικός σύνδεσμος: http://www.spanll.uoa.gr/fileadmin/spanll.uoa.gr/uploads/Diafora/PSifisma_ATHINA.pdf