Για τους νεοσύστατους και χωρίς διορισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό κλάδους ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής γλώσσας, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α δεν προτίθεται να καταργήσει τη φωτογραφική διάταξη - προϋπόθεση περί ύπαρξης διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές, απαντώντας στο πρώτο ερώτημα των 7 βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Συνεπώς, και το επόμενο σχολικό έτος 2013 - 2014 διατηρείται η αναστολή-κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια και Λύκεια).

Επιπλέον, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α αναφέρει σχετικά με τη διενέργεια γραπτού διαγωνισμού Α.Σ.Ε.Π για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ 34 Ιταλικής Γλώσσας και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, ότι θα γίνει μόνο εφόσον προκύψουν ανάγκες για κάλυψη οργανικών κενών των εν λόγω κλάδων με ανάλογη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, απαντώντας στο τρίτο ερώτημα των 7 βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Συνεπώς, αν διατηρηθεί η φωτογραφική διάταξη - προϋπόθεση περί ύπαρξης διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές, η οποία αποτελεί τροχοπέδη για τη δημιουργία οργανικών κενών των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, είναι πιθανόν οι κλάδοι ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας, λόγω μη ύπαρξης οργανικών κενών, να μην συμμετάσχουν στον επόμενο Α.Σ.Ε.Π. Εκπαιδευτικών.

Τα ερωτήματα 2 και 4 των 7 βουλευτών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α παρέμειναν αναπάντητα, δηλαδή το δεύτερο ερώτημα σχετικά με την εισαγωγή της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το τέταρτο ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη ή μη εκπαιδευτικού σχεδιασμού για την προσφορά της διδασκαλίας και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής) στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7877150.pdf