Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος αναφέρει ότι: δεν τίθεται θέμα κατάργησης της δεύτερης ξένης γλώσσας, αλλά όπου υπάρχουν, οι από το νομοθετικό πλαίσιο, προϋποθέσεις αυτή θα πραγματοποιείται.

Σύμφωνα με την ισχύουσα προϋπόθεση της ύπαρξης διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές, είναι πιθανό και για το σχολικό έτος 2013 – 2014 να μην σχηματιστούν τμήματα για την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα ανά την επικράτεια, λόγω έλλειψης διορισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, παρόλο που ο Υπουργός είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Ιταλικής Γλώσσας και τους είχε υποσχεθεί ότι θα καταργούσε αυτή τη φωτογραφική διάταξη - προϋπόθεση.

Επίσης, ο Υπουργός αναφέρει ότι: Τα λειτουργικά κενά που γνωστοποιήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α από την αρχή του διδακτικού έτους 2012 - 2013 μέχρι και σήμερα και για τους εν λόγω κλάδους δε δικαιολογούν την πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.

Δεν είναι δυνατό να προκύψουν λειτουργικά κενά, όταν από το διδακτικό έτος 2011 – 2012 με τη φωτογραφική διάταξη – προϋπόθεση ύπαρξης διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές, έχει ανασταλεί - καταργηθεί η διδασκαλία της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας.

Επιπλέον, ο Υπουργός αναφέρει ότι: Tα τελευταία χρόνια λόγω της μη πραγματοποίησης διαγωνισμού ΑΣΕΠ από το 2009 δεν έχουν περιληφθεί στους πίνακες εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής.

Υπάρχουν όμως διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων των ειδικοτήτων ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής, οι οποίοι, εάν δεν είχε προστεθεί από το σχολικό έτος 2011 - 2012 η φωτογραφική διάταξη – προϋπόθεση ύπαρξης διορισμένου εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που θα διδάσκονται οι μαθητές, θα μπορούσαν να προσληφθούν ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στις σχολικές μονάδες (Γυμνάσια και Λύκεια) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά τους Σχολικούς Συμβούλους Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, ο Υπουργός αναφέρει ότι: Η μη ύπαρξη των Σχολικών Συμβούλων των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ 34 Ιταλικής και ΠΕ 40 Ισπανικής Γλώσσας οφείλεται στο γεγονός ότι η θεσμοθέτηση ειδικότητας Σχολικού Συμβούλου κατά το νομοθετικό πλαίσιό τους, χρειάζεται σημαντικό αριθμό μόνιμων εκπαιδευτικών που να υπηρετούν.

Το άρθρο 11 του Ν.3848/2010 αναφέρεται συνολικά στις θέσεις Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όχι αποκλειστικά στους Σχολικούς Συμβούλους.

Όσον αφορά τις θέσεις επιστημονικού προσωπικού στα γνωστικά αντικείμενα της Ιταλικής και της Ισπανικής γλώσσας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο Υπουργός αναφέρει ότι : δεν προβλέπεται κύριο προσωπικό για οποιαδήποτε ειδικότητα στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής βάσει του ιδρυτικού του νόμου, πράγμα αναληθές σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.3966/2011, ενώ στην πρόσφατή του απάντηση στη σχετική ερώτηση της βουλευτού κας Μαρίας Κόλλιας - Τσαρουχά αναφέρει ότι: δεν έχουν συγγραφεί βιβλία, σχολικά εγχειρίδια, ούτε CD-ROM για την Ιταλική και την Ισπανική γλώσσα, διότι στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, δεν υπηρετεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε θέματα Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας. Επίσης, στην ίδια σχετική απάντηση αναφέρει ότι: το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α δεν διαθέτει πιστώσεις για την προκήρυξη θέσεων επιπλέον προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, οποιαδήποτε ειδικότητας.

Είναι ζήτημα πιστώσεων, νομοθεσίας, ή αδιαφορίας σχετικά με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη διδασκαλία και της δεύτερης ξένης γλώσσας (Ιταλικής, Ισπανικής);

Όσον αφορά το ζήτημα της μετονομασίας του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ, ο Υπουργός αναφέρει ότι: To αίτημα της μετονομασίας του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας είχε προωθηθεί στο Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (σχετικό έγγραφο 91120/Β1/12-10-2009) προκειμένου αυτό να διατυπώσει τη γνώμη του, σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία, η οποία εν τέλει δεν διατυπώθηκε. Η πρόταση του ιδρύματος τελούσε σε εκκρεμότητα, εν όψει των κατά το χρόνο εκείνο, επικείμενων θεσμικών αλλαγών στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης. Ήδη, μετά την θέση σε ισχύ του νέου νόμου για την ανώτατη εκπαίδευση, (ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4076/2012), το θέμα αυτό θα εξεταστεί εκ νέου στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου αυτού καθώς και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει για τον εξορθολογισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια αλλά και την κοινωνική και οικονομική γεωγραφία της χώρας.

Είχε ακουστεί τότε ότι το Σ.Α.Π.Ε είχε αποφανθεί θετικά, αλλά η Υπουργός Π.Δ.Β.Μ.Θ είχε ζητήσει να μην της αποσταλεί η σχετική γνωμοδότηση, για να μην αναγκαστεί να υπογράψει τη σχετική απόφαση.

Όσον αφορά την εισαγωγή της Ισπανικής ως γλώσσας εργασίας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, ο Υπουργός αναφέρει ότι: Το θέμα της εισαγωγής της ιταλικής και της Ισπανικής, ως γλωσσών εργασίας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο σε ό,τι αφορά την ισπανική γλώσσα, συναρτάται άμεσα με το αίτημα κατάρτισης της σχετικής ειδίκευσης του ανωτέρω τμήματος και εν τέλει της αποσαφήνισης της αποστολής και του σκοπού του, τελούσε ομοίως σε εκκρεμότητα, ενόψει της επικείμενης μεταρρύθμισης της σχετικής με την ανώτατη εκπαίδευση, νομοθεσίας. Είναι προφανές ότι και το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου για την ανώτατη εκπαίδευση αλλά και του σχετικού διαλόγου που έχει ήδη ξεκινήσει.

Αίτημα κατάρτισης της σχετικής ειδίκευσης του ανωτέρω τμήματος είχε υπάρξει μετά την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου της 14ης Ιουλίου του 2009 στην πρόταση του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ για προσθήκη της Ισπανικής, ως ισότιμης γλώσσας εργασίας του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ και είχε αποφασιστεί η προώθηση της απόφασης στο ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ για την έκδοση του απαραίτητου Προεδρικού Διατάγματος, ενώ σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ, το Ιόνιο δεν είχε αποστείλει τότε τα στοιχεία που η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ είχε ζητήσει, για να προβεί το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ στην προώθηση των απαραίτητων νομοτεχνικών ρυθμίσεων.

Eίναι οξύμωρο το Ιόνιο να μην είχε αποστείλει τότε τα στοιχεία στο ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, εφόσον είχε λάβει αυτή την απόφαση και εφόσον όντως το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ του είχε ζητήσει να τα αποστείλει.

Τέλος, όσον αφορά τη λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διδακτική της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στο Ε.Κ.Π.Α, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα τη διδασκαλία της Ιταλικής ως ξένης γλώσσας σε συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών με το Πανεπιστήμιο της Perugia της Ιταλίας. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων έχει υπογραφεί και αναμένεται η έγκριση του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας

Ο Υπουργός αναφέρει ότι: δεν έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α πρόταση για έγκριση λειτουργίας μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διδακτική της Ιταλικής ως Ξένης Γλώσσας στο Ε.Κ.Π.Α.

H ψεύδεται το τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α, αναρτώντας στην επίσημη ιστοσελίδα του γεγονότα αναληθή, ή ο Υπουργός δεν είναι ενημερωμένος.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ: http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7830326.pdf