Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μας γνωστοποιεί ότι, επανεξετάζεται το, σχεδόν επιλυθέν από την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, ζήτημα της μετονομασίας του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ, βάσει της παράγραφου 4 του άρθρου 1 του νέου Ν.4076/2012 για τις Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και με ανοιχτό το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι το προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα λοιπόν με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του Νόμου 4076/2012:

4. Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) τροποποιείται ως εξής:


«6. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις παραγράφους 3, 4 και 5, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους, για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους:


α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν.


β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια Σχολή ή ένα Τμήμα.


γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή Σχολών ή Τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία.


δ) Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας.


Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού πριν την υποβολή της ανωτέρω πρότασης υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), καθώς και από το Συμβούλιο των οικείων ιδρυμάτων, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου αυτών. Στα ιδρύματα που δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί Συμβούλιο, η ανωτέρω αρμοδιότητα ασκείται από τη Σύγκλητο.


Οι ανωτέρω γνώμες θεωρείται ότι εδόθησαν μετά την άπρακτη παρέλευση εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε αυτές.


Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ενδεικτικά είναι η υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για επτά (7) ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.»

Δεν απαιτείται πλέον η γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, αλλά η γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αυτό που που φημολογείται έντονα είναι ότι τα τμήματα Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ θα συγχωνευθούν.

Είναι πιθανόν να μην γίνει δεκτό το από το 2009 αίτημα της Συγκλήτου του Α.Π.Θ, σχετικά με τη Μετονομασία του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ σε τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ, η οποία μέχρι τώρα εκκρεμούσε, λόγω της καθυστέρησης της διατύπωσης γνώμης από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, παρόλο που είχε ακουστεί ότι το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είχε αποφανθεί θετικά, αλλά η Υπουργός Π.Δ.Β.Μ.Θ είχε ζητήσει τότε να μην της αποσταλεί η θετική γνωμοδότηση, για να μην αναγκαστεί να υπογράψει τη σχετική απόφαση.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7820907.p