Ο Υπουργός ΠΑΙ.Θ.Π.Α κος Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μας γνωστοποιεί ότι, επανεξετάζεται το ζήτημα της εισαγωγής της Ισπανικής Γλώσσας, ως ισότιμης γλώσσας εργασίας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, βάσει των διατάξεων του Ν.4009/2011 για τη Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Παρόλο που είχε υπάρξει ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιονίου Πανεπιστημίου της 14ης Ιουλίου του 2009 στην πρόταση του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ για προσθήκη της Ισπανικής, ώς ισότιμης γλώσσας εργασίας του Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ και είχε αποφασιστεί η προώθηση της απόφασης στο ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ για την έκδοση του απαραίτητου Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με παλαιότερη απάντηση της Υπουργού Π.Δ.Β.Μ.Θ, το Ιόνιο δεν είχε αποστείλει τότε τα στοιχεία που η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ είχε ζητήσει, για να προβεί το ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ στην προώθηση των απαραίτητων νομοτεχνικών ρυθμίσεων.

Τo ζήτημα της εισαγωγής της Ισπανικής Γλώσσας, ως ισότιμης γλώσσας εργασίας στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, είχε αποφασιστεί και σχεδόν επιλυθεί από τις πολιτικές ηγεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ - ΥΠ.Δ.Β.Μ.Θ, αλλά θα επανεξεταστεί από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Δείτε ή κατεβάστε την απάντηση εδώ:
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-ad6a-476a34d732bd/7820909.pdf