Αριθ. Πρωτ. 82716/Γ2/21-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Ισπανικής Γλώσσας για το Γενικό Λύκειο σχολικού έτους 2011-2012
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις με αρ. 2/2011 και 4/2011 Πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για τη διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2011-2012, θα επιλεγεί διδακτική σειρά από τον εγκεκριμένο κατάλογο ελευθέρων βοηθημάτων Ισπανικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας σχ. έτους 2010-2011, αρ. πρωτ. 110912/Γ2/09-09-2010 Υπουργική Απόφαση, την οποία και σας επισυνάπτουμε. Από τον συγκεκριμένο κατάλογο θα απαλειφθούν οι διδακτικές σειρές οι οποίες είναι παλαιότερες των έξι (6) ετών, μπορούν δηλαδή να χρησιμοποιηθούν διδακτικές σειρές ημερολογιακού έτους 2006 και μετά.
Αντίγραφο της εγκυκλίου αυτής να κοινοποιηθεί σε κάθε Γενικό Λύκειο της αρμοδιότητάς σας.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
α/α
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX - email
1.
EDINUMEN
(Express Publishing)
Μακ Μίλαν 9
Άνω Πατήσια 111 44
Αθήνα
210 212 0800
210201 5444
2.
Mundo Espaňol Ediciones
ΠαντελήςΣ. Μαρίν
Μωρογιάννη 65
Περιστέρι 12 133
210 5733900
210 5758903
Αριθ. Πρωτ. 110912/Γ2/09-09-2010/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Τηλέφωνο: 210-3442238
ΘΕΜΑ: Έγκριση ελευθέρων βοηθημάτων της Ισπανικής Γλώσσας για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2010-2011.
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 του Π.Δ. 749/70 (ΦΕΚ Α΄ 277)
2. Τα άρθρα 60 και 88 παρ. 5 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄ 188)
4. Τη με αριθμ. 43728/Γ2/21-04-2010 Υπουργική Απόφαση που αναφέρεται στη συγκρότηση Επιτροπής για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Ισπανικής γλώσσας Γενικού Λυκείου.
5. Τo πρακτικό με ημερομηνία 16-06-2010 της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την παραπάνω απόφαση για την επιλογή ελευθέρων βοηθημάτων Ισπανικής Γλώσσας Γενικού Λυκείου.
6. Τη με αριθ. 21/2010 πράξη του τμήματος Δ/θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
7. Τη με αριθμ. 1120/Η/7-01-2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
8. Τις ανάγκες των μαθητών Γενικού Λυκείου σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2010-2011
Αποφασίζουμε
Την έγκριση των ελευθέρων βοηθημάτων του μαθήματος της Ισπανικής Γλώσσας των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2010-2011 που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με την τιμή πώλησης του κάθε βιβλίου:
1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΣΕΙΡΕΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
α/α
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ
ΕΚΔΟΣΗ
1.
¡Vamos! 1 libro del alumno y de ejercicios + CD
Mundo Español ediciones
14,90
2006
2.
¡Vamos! 1 Guía didáctica
Mundo Español ediciones
7,50
2006
3.
¡Vamos! 1 Doble CD del libro de ejercicios
Mundo Español ediciones
9,50
2007
4.
¡Vamos! 1 Doble cinta del libro de ejercicios
Mundo Español ediciones
9,50
2007
5.
¡Vamos! 2 libro del alumno y de ejercicios + CD
Mundo Español ediciones
14,90
2007
6.
¡Vamos! 2 Guía didáctica
Mundo Español ediciones
7,50
2007
7.
¡Vamos! 2 Doble CD del libro de ejercicios
Mundo Español ediciones
9,50
2007
8.
¡Vamos! 2 Doble cinta del libro de ejercicios
Mundo Español ediciones
9,50
2007
9.
¡Vamos! 3 libro del alumno y de ejercicios + CD
Mundo Español ediciones
13,70
2007
10.
¡Vamos! 3 Guía didáctica
Mundo Español ediciones
6,90
2007
11.
¡Vamos! 3 Doble CD del libro de ejercicios
Mundo Español ediciones
7,50
2007
12.
¡Vamos! 3 Doble cinta del libro de ejercicios
Mundo Español ediciones
7,50
2007
2. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΔ. ΟΙΚΟΣ
ΤΙΜΗ
ΕΚΔΟΣΗ
Γραμματική: Sin duda-Gramática activa del español CD Audio/ROM
Mundo Español ediciones
16,00
2009
Sin Duda - Solucionario
Mundo Español ediciones
5,00
2009
Descubrir España y Latinoamérica – Manual de civilización Hispana + 2 CD audio
Mundo Español ediciones
11,80
2008
Misterio de Familia
Mundo Español ediciones
4,80
2007
Descubrir España y Latinoamérica – Guía del profesor
Mundo Español ediciones
5,00
2008
El Zoro + CD Audio
Mundo Español ediciones
7,50
2007
Una estrella en peligro + CD Audio
Mundo Español ediciones
7,50
2008
El conde Lucanor + CD Audio
Mundo Español ediciones
7,50
2008
Dos leyendas + CD Audio
Mundo Español ediciones
7,50
2008
Indigaciones por Madrid + CD Audio
Mundo Español ediciones
7,50
2008
Carmen + CD Audio
Mundo Español ediciones
7,50
2006
Don Quijote de la Mancha + CD Audio
Mundo Español ediciones
7,50
2006
Ser o estar – Βιβλίο μαθητή & καθηγητή σε ένα τόμο
Edinumen
18,00
2005
El estilo indirecto - Βιβλίο μαθητή & καθηγητή σε ένα τόμο
Edinumen
18,00
2009
Las formas verbales - Βιβλίο μαθητή & καθηγητή σε ένα τόμο
Edinumen
18,00
2005
El subjuntivo 1 - Βιβλίο μαθητή & καθηγητή σε ένα τόμο
Edinumen
18,00
2007
El subjuntivo 2 - Βιβλίο μαθητή & καθηγητή σε ένα τόμο
Edinumen
18,00
2007
Gramática Española Básica - Βιβλίο μαθητή & καθηγητή σε ένα τόμο
Edinumen
25,00
2009
El Cronómetro Nivel Inicial – Βιβλίο μαθητή + 2 CD Audio
Edinumen
25,00
2008
El Cronómetro Nivel Intermedio – Βιβλίο μαθητή + 2 CD Audio
Edinumen
25,00
2008
La mascara de Zorro
Edinumen
12,00
2009
Tocando el vacío
Edinumen
12,00
2008
Los fantasmas de Goya
Edinumen
12,00
2009
Carnaval
Edinumen
6,00
2006
Historia de una distancia
Edinumen
6,00
2006
La peña
Edinumen
6,00
2007
Presente perpetuo
Edinumen
6,00
2007
Manuela
Edinumen
6,00
2006
Paisaje de otoño
Edinumen
6,00
2007
Con amor y con palabras
Edinumen
6,00
2007
Azahar
Edinumen
6,00
2006
Memorias de septiembre
Edinumen
6,00
2010
El cuento de mi vida
Edinumen
6,00
2009
Llegó tarde a la cita
Edinumen
6,00
2007
Una condesa muy traviesa
Edinumen
6,00
2008