Διαβάστε παρακάτω την απάντηση της Επιτρόπου Πολυγλωσσίας κας Ανδρούλας Βασιλείου στην ερώτηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. στην Ευρωβουλή για την Ισπανική Γλώσσα στα Ελληνικά Σχολεία

E-001063/2011
Απάντηση της κ. Βασιλείου
εξ ονόματος της Επιτροπής
(31.3.2011)

Ο στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής για την πολυγλωσσία που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002, είναι να μπορεί κάθε ευρωπαίος πολίτης να μάθει δύο τουλάχιστον ξένες γλώσσες από νεαρή ηλικία. Οι νέες πολιτικές πρωτοβουλίες που πηγάζουν από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ιδίως οι πολιτικές «Νεολαία σε κίνηση» και «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας», στηρίζουν αυτό το στόχο. Η επικοινωνία σε ξένες γλώσσες αποτελεί μία από τις βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτυχθούν με προοπτική τη διά βίου μάθηση, προκειμένου να αυξηθεί η κινητικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας είναι ένας από τους γενικούς στόχους του προγράμματος διά βίου μάθησης 2007-2013, το οποίο υποστηρίζει γλωσσικές δραστηριότητες με εκτιμώμενο ετήσιο προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ[1].

Η Επιτροπή εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί καλύτερα η υποστήριξη από την ΕΕ δραστηριοτήτων εκμάθησης γλωσσών στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επόμενης γενιάς προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 165 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη έχουν την πλήρη αρμοδιότητα για το περιεχόμενο της διδασκαλίας, την οργάνωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυμορφία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν προβλέπει προγράμματα συγχρηματοδότησης για την υποστήριξη της διδασκαλίας μίας συγκεκριμένης ξένης γλώσσας σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους.


[1] Η χρηματοδότηση καλύπτει τα επιμέρους προγράμματα Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig και ιδίως τη βασική δραστηριότητα 2 «Γλώσσες» του εγκάρσιου προγράμματος. Το επιμέρους πρόγραμμα Comenius χρηματοδοτεί, κυρίως, συμπράξεις μεταξύ σχολείων, καθώς και μεταξύ σχολείων και περιφερειών.