Σε πέντε αλλαγές ως προς τα ερωτηματολόγια−στοιχεία υποψηφίων, βιντεοσκόπηση, παρατηρητές και τις Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, με απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Άννα Διαμαντοπούλου και τη δημοσιεύει κατ’ αποκλειστικότητα το esos.gr.

Για τους παρατηρητές, βιντεοσκόπηση, ερωτηματολόγια−στοιχεία υποψηφίων η απόφαση της κ. Διαμαντοπούλου ορίζει τα εξής:
1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών δύναται να συγκροτείται σε κάθε εξεταστική περίοδο ομάδα παρατηρητών της προφορικής εξέτασης των εξεταζομένων γλωσσών, αποτελούμενη από ειδικά καταρτισμένους εξεταστές, ύστερα από πρόταση του μέλους της ΚΕΕ που έχει την επιστημονική ευθύνη της γλώσσας για την οποία θα πραγματοποιηθεί η παρατήρηση.
Η παρατήρηση θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικά σε εξεταστικά κέντρα που θα επιλέγονται με βασικό κριτήριο την αξιολόγηση της προφορικής εξέτασης από διαφορετικούς κάθε φορά εξεταστές.
Οι Παρατηρητές, οι οποίοι θα παρίστανται στην εξέταση με τη σύμφωνη γνώμη των εξεταζομένων, δεν έχουν δικαίωμα παρέμβασης στην εξέταση και δεν επιτρέπεται να συζητούν με τους υποψήφιους ή τους εξεταστές πριν ή μετά την εξέταση.
Με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της ΚΕΕ, οι παρατηρητές επιτρέπεται να αντικαταστήσουν τους εξεταστές που δεν προσήλθαν στα εξεταστικά κέντρα την ημέρα της εξέτασης ή αποχωρούν από αυτά για οποιοδήποτε λόγο.
Τα στοιχεία που συλλέγονται θα παραδίδονται στο μέλος της ΚΕΕ που έχει την επιστημονική ευθύνη της γλώσσας για την οποία θα πραγματοποιηθεί η παρατήρηση.
2. Με όμοια απόφαση, τις ίδιες προϋποθέσεις και τη σύμφωνη γνώμη των εξεταστών της προφορικής εξέτασης και των εξεταζομένων επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση αυτής με κριτήριο τη συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση της προφορικής εξέτασης.
Η βιντεοσκόπηση θα πραγματοποιείται δειγματοληπτικά σε διαφορετικά εξεταστικά κέντρα που θα επιλέγονται κάθε φορά.
Μετά το πέρας της διαδικασίας, το βιντεοσκοπημένο υλικό παραδίδεται στο μέλος της ΚΕΕ που έχει την επιστημονική ευθύνη της γλώσσας για την οποία πραγματοποιείται η βιντεοσκόπηση, την ευθύνη της ανάλυσης των δεδομένων και την σύνταξη σχετικής έκθεσης.
Η έκθεση υποβάλλεται στην Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης των Ξένων Γλωσσών, ενώ τα πορίσματα της έρευνας, τίθενται προς συζήτηση ενώπιον των μελών της ΚΕΕ, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο της ΚΕΕ.
3. Με την έγκριση της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών επιτρέπεται να αποστέλλονται στα Εξεταστικά Κέντρα μέσω VBI, ή με άλλο τρόπο, ερωτημα−τολόγια τα οποία συντάσσονται από τα μέλη της ΚΕΕ που έχουν την επιστημονική ευθύνη της γλώσσας για την οποία κατασκευάζονται τα ερωτηματολόγια. Το περιεχόμενο των ερωτηματολογίων εγκρίνεται
από την ΚΕΕ.
Τα ερωτηματολόγια που αφορούν τα θέματα των εξετάσεων, συμπληρώνονται από εξεταστές και κάποια από αυτά από υποψήφιους, εφόσον οι τελευταίοι συμφωνούν.
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια επιστρέφονται μέσω του εξεταστικού Κέντρου στη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών, από όπου παραλαμβάνονται για περαιτέρω επεξεργασία από τα μέλη της ΚΕΕ που έχουν την επιστημονική ευθύνη της γλώσσας για την οποία έχουν κατασκευαστεί.
Τα ερωτηματολόγια μπορούν να αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του ΚΠγ. για να συμπληρώνονται και ηλεκτροκτρονικά.
4. Με τη μέριμνα της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών αποστέλλονται σε κάθε μέλος της ΚΕΕ που έχει την επιστημονική ευθύνη της κάθε εξεταζόμενης γλώσσας, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων κάθε εξεταστικής περιόδου τα εξής:
(α) τα αναλυτικά στοιχεία των αποτελεσμάτων, προκειμένου να γίνει ανάλυση της ποιότητας των θεμάτων των εξετάσεων,
(β) όλα τα στοιχεία των υποψηφίων −πλην του ονόματός τους− προκειμένου να γίνει διασταύρωση μεταξύ των αποτελεσμάτων και των απόψεων των υποψηφίων ως προς την ευκολία−δυσκολία των θεμάτων των εξετάσεων της συγκεκριμένης περιόδου και να εξαχθούν ποσοτικά και ποιοτικά συμπεράσματα σχετικά με την επίδοση των υποψηφίων κατά ηλικία, γεωγραφική περιοχή, επίπεδο μόρφωσης, φύλο και επίπεδο γλωσσομάθειας».

5. Σε κάθε ένα από τα ειδικά εξεταστικά κέντρα συγκροτείται τριμελής επιτροπή, από πρόσωπα που έχουν τα προσόντα συμμετοχής στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή, κατά προτίμηση με ειδίκευση στην ειδική αγωγή. Εξ αυτών το ένα ορίζεται ως πρόεδρος αυτής και τα άλλα δύο ως μέλη.

Πηγή: www.esos.gr