Δημοσιεύθηκε ο Ενιαίος Πίνακας Ωρομισθίων Καθηγητών Ισπανικής (ΠΕ40) 2010 - 2011 ανά περιφέρεια:

http://e-aitisi.sch.gr/oromisthioi_2010/PE40.00/