Υπουργείο Παιδείας: Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών έως τις 07/07/2010

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, που προβλέπεται στις αριθμ. 73441/Δ2/23-6-2010 και 73493/Δ2/23-6-2010 και Φ.361.1/162/73512/Δ1/23-6-2010 εγκυκλίους, θα παραταθεί έως τις 7-7-2010. Θα ακολουθήσει σχετική συμπληρωματική εγκύκλιος.

Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης
Τμήμα Α’- Διορισμών

www.paspif.gr