ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
ΠΡΑΞΕΙΣ:
Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας
Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

(ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»
&
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου »
&
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Η Υπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 6472/1.4.2008 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΚΑ/3345/14.12.2000 κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σκοπό την αναδιάρθρωσή της σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007» (ΦΕΚ 636/Β’/10.4.2008), με την οποία συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

4. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

5. Τη με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, και την με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής.

6. Τη με αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-2009).

7. Την με αρ. πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση με θέμα «Διορισμός στη θέση της Ειδικής Γραμματέως του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (492 ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. με ημερομηνία 19 – 11 -09).

8. Την από 3.4.2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

9. Την με αρ. πρωτ. 252/12/04/2010 πρόταση της Ειδικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως Φορέα Πρότασης.

10. Την με αρ. πρωτ. 8929/14/06/2010 πρόταση του Υπουργείου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Κ Α Λ Ε Ι

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»

Tα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας όπου λειτουργούν τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών (Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής) σε σύμπραξη μεταξύ τους να υποβάλουν πρόταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης:

· για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας – ΑΠ1», με κωδικό: 01.72.12.02.01 για την πράξη «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» , προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

· για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας – ΑΠ2», με κωδικό: 02.72.12.02.01 για την πράξη «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

· για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας – ΑΠ3», με κωδικό: 03.72.12.02.01 για την πράξη «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Στη ανωτέρω σύμπραξη θα υποβληθεί κοινή πρόταση με τον ένα δυνητικό δικαιούχο έχοντα την ευθύνη υλοποίησης της Πράξης (Φορέας Υλοποίησης) και τον/τους άλλους φορείς ως συμπράττοντες. Στο πλαίσιο της πρότασης της σύμπραξης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με σαφήνεια το φυσικό αντικείμενο που θα υλοποιήσει ο κάθε συμπράττων και η σύνδεση της κάθε δαπάνης με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Ο κάθε συμπράττων φορέας οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση της συμμετοχής του από τα αρμόδια διοικητικά όργανα.

Απαιτείται συντονισμός του Δικαιούχου της Πράξης με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Για την αποτύπωση της εφαρμογής του συντονισμού, θα κατατίθενται στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ από το Δικαιούχο προγραμματικές και απολογιστικές τριμηνιαίες εκθέσεις.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι ο Δικαιούχος οφείλει να ακολουθεί τον προγραμματισμό και τη μεθοδολογία υλοποίησης των δράσεων που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση και να ενεργεί σε συνεργασία και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .

Το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης και ο εξοπλισμός που θα αποκτηθεί αποτελούν παραδοτέα της Πράξης με στόχο να αξιοποιηθεί όχι μόνο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πράξης αλλά και μετά τη λήξη της από το Φορέα Λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Τα παραδοτέα και τα παραγόμενα προϊόντα θα κατατίθενται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προς αξιολόγηση και περαιτέρω αξιοποίηση.

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 2 : «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών».

Το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. να υποβάλει πρόταση εντός 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης:

· για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας – ΑΠ1», με κωδικό: 01.72.12.02.01 για την πράξη «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» , προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

· για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας – ΑΠ2», με κωδικό: 02.72.12.02.01 για την πράξη «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος,

· για την κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας – ΑΠ3», με κωδικό: 03.72.12.02.01 για την πράξη «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών», προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ

1.1 Η πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να εμπίπτει στην ακόλουθη θεματική προτεραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονομική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας. Θα γίνεται δεκτή μόνο η πρόταση που θα περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων της πρόσκλησης και στους 3 Άξονες Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔ. 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΩΔ. 1
ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ. 1
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να προσαρμοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης ΚΩΔ. 72
ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κατάργηση των τυπικών φραγμών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδρομή και εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση. Διευκόλυνση της κινητικότητας με ενέργειες αναγνώρισης/πιστοποίησης μονάδων φοίτησης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S). Ενίσχυση των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Η ελληνική πολιτεία σεβόμενη την οδηγία 2005/36/ΕC αναφορικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων-δικαιωμάτων θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας έτσι ώστε αυτή να καταστεί συμβατή με την Οδηγία. ΚΩΔ. 01.72.12 (ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 1.1.2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» ΚΩΔ. 01.72.12.02
ΠΡΑΞΕΙΣ: «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» ΚΩΔ 01.72.12.02.01
Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» 01.72.12.02.02
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΔ. 18
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΚΩΔ. GR11
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΩΔ. GR14
ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΩΔ. GR21
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΩΔ. GR22
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ. GR23
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΚΩΔ. GR25
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩΔ. GR41
ΚΡΗΤΗ ΚΩΔ. GR43

Πίνακας 1.1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔ. 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΩΔ. 2
ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΩΔ. 1
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να προσαρμοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης ΚΩΔ. 72
ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κατάργηση των τυπικών φραγμών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδρομή και εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση. Διευκόλυνση της κινητικότητας με ενέργειες αναγνώρισης/πιστοποίησης μονάδων φοίτησης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S). Ενίσχυση των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Η ελληνική πολιτεία σεβόμενη την οδηγία 2005/36/ΕC αναφορικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων-δικαιωμάτων θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας έτσι ώστε αυτή να καταστεί συμβατή με την Οδηγία. ΚΩΔ. 02.72.12(ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 1.1.2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» ΚΩΔ. 02.72.12.02
ΠΡΑΞΕΙΣ: «Διαφοροποιημένες, Διαβαθμισμένες και Προσαρμοστικές Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας » ΚΩΔ. 02.72.12.02.01
«Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών » 02.72.12.02.02
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΔ. 18
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΩΔ. GR12
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΩΔ. GR13
ΑΤΤΙΚΗ ΚΩΔ. GR30

Πίνακας 1.1.3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΩΔ. 6
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI2007GR05UPO002
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΩΔ. 3
ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΩΔ. 2
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να αυξηθεί η απασχολησιμότητα, να βελτιωθεί η συνάφεια της υποχρεωτικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης προς την αγορά εργασίας, και να προσαρμοστούν οι δεξιότητες του εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία καινοτόμο αντίληψη και σε μία οικονομία βασισμένη στην κοινωνία της γνώσης ΚΩΔ. 72
ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Κατάργηση των τυπικών φραγμών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδρομή και εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση. Διευκόλυνση της κινητικότητας με ενέργειες αναγνώρισης/ πιστοποίησης μονάδων φοίτησης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S). Ενίσχυση των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Η ελληνική πολιτεία σεβόμενη την οδηγία 2005/36/ΕC αναφορικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων-δικαιωμάτων θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας έτσι ώστε αυτή να καταστεί συμβατή με την Οδηγία. ΚΩΔ. 03.72.12 (ΓΚΠ ΕΠΕΔΒΜ 1.2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ : «Ανάπτυξη του Συστήματος Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας» ΚΩΔ. 03.72.12.01
ΠΡΑΞΕΙΣ: «Διαφοροποιημένες, Διαβαθμισμένες και Προσαρμοστικές Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας » ΚΩΔ. 03.72.12.02.01
«Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών » 03.72.12.02.02
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΩΔ. 18
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΩΔ. GR24
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΩΔ. GR42

1.2 Οι πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει να συμβάλλει στον – κοινό και για τους τρεις Άξονες Προτεραιότητας – ειδικό στόχο (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ) και να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, ο οποίος είναι:

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Αναμόρφωση, εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος-ενίσχυση της κινητικότητας του μαθητικού και φοιτητικού πληθυσμού.

· Κατάργηση των τυπικών φραγμών καθ’ όλη την εκπαιδευτική διαδρομή και εισαγωγή της αναγκαίας ευελιξίας (οριζόντια και κάθετα) σε όλες τις βαθμίδες και τα επίπεδα εκπαίδευσης και στη δια βίου μάθηση.

· Διευκόλυνση της κινητικότητας με ενέργειες αναγνώρισης/πιστοποίησης μονάδων φοίτησης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S).

· Ενίσχυση των διαδικασιών αναγνώρισης τίτλων σπουδών και αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων. Η ελληνική πολιτεία σεβόμενη την οδηγία 2005/36/ΕC αναφορικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων-δικαιωμάτων θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας έτσι ώστε αυτή να καταστεί συμβατή με την Οδηγία.

ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΝΑΙ:

(1) Η πιστοποίηση της γνώσης των ξένων γλωσσών προς όφελος και διευκόλυνση των πολιτών

(2) Η αναβάθμιση και αξιολόγηση του πιστοποιημένου συστήματος εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Ειδικότερα:

Το έργο έχει ως αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη και αξιολόγηση του εθνικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της γνώσης των ξένων γλωσσών καταρχάς με διαφοροποιημένα όργανα μέτρησης, ώστε να ανταποκρίνεται το σύστημα (α) στις ποικίλες και διαφοροποιημένες ανάγκες του σχολικού πληθυσμού, των ενήλικων μαθητών και γενικότερα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, και (β) στην ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ αφενός για εξετάσεις μέσω Η/Υ (off ή/και online) στις οποίες θα λαμβάνει μέρος ο ευρύτερος πληθυσμός και ειδικότερα ΑμEEΑ, αφετέρου για την εξ αποστάσεως ενημέρωση και επιμόρφωση των εξεταστών σε κάθε γλώσσα.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1 : «Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας»,

με δυνητικό δικαιούχο σε σύμπραξη τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (όπου λειτουργούν τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής) και διαθέσιμο προϋπολογισμό €5.900.000,00.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.

Η διάρκεια του φυσικού αντικειμένου της Πράξης ανέρχεται στα τρία (3) έτη.

ΔΡΑΣΗ 1: OΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Στην παρούσα Δράση και στη φάση της εξέλιξης του ΚΠΓ θα αξιοποιηθεί η εμπειρία αφενός από τα μη διαβαθμισμένα και μη διαφοροποιημένα όργανα μέτρησης που έχουν ήδη αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 και αφετέρου από την ανάπτυξη δοκιμασιών για τα διαγνωστικά τεστ και συγκεκριμένα:

1.1. Θα αξιοποιηθεί η εμπειρία για να δημιουργηθούν διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης, σύμφωνα με την προσέγγιση που αναπτύχθηκε για το διαβαθμισμένο τεστ επιπέδων Α1+Α2. Η ίδια προσέγγιση θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη διαβαθμισμένων οργάνων για τα επίπεδα Β1+Β2, καθώς επίσης Γ1+Γ2, αναπτύσσοντας βέβαια παράλληλα την κατάλληλη μεθοδολογία συγγραφής των θεμάτων και εργαλείων για την αξιολόγηση και βαθμολόγησή τους, καθώς επίσης οργάνων για την αποτίμηση της ποιότητας τους.

Καθώς γίνεται η εκ νέου συγγραφή θεμάτων και συντάσσονται νέα όργανα μέτρησης, θα αξιοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή και οι εφαρμογές που έχουν ήδη αναπτυχθεί (λ.χ. τις τράπεζες υλικού και θεμάτων). Θα αναπτυχθούν επίσης κλειδιά απαντήσεων, κριτήρια αξιολόγησης γραπτού και προφορικού λόγου για κάθε διαβαθμισμένο τεστ –καθώς και σχάρες αξιολόγησης. Επισημαίνεται πως με τη μετάπτωση του συστήματος σε διαβαθμισμένα τεστ το κόστος των εξετάσεων περιορίζεται δραστικά τόσο για την πολιτεία όσο και για τους πολίτες, οι οποίοι μπορεί να δώσουν μία εξέταση για δύο επίπεδα ταυτόχρονα και να πιστοποιηθούν για το ένα εκ των δύο.

1.2. Δεδομένης της Αξιολόγησης-Αποτίμησης των σημαντικότερων παρεμβάσεων του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 που συνεχίζουν την περίοδο 2007-2013 με το ΕΣΠΑ, για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών που έχουν προκύψει για αξιολόγηση και πιστοποίηση γλωσσομάθειας σε παιδιά και ενήλικες, προβλέπονται διαφοροποιημένες εξετάσεις γλωσσομάθειας∙ δηλ. διαφορετικού τύπου εξετάσεις για ειδικά ηλικιακά κοινά.

Ειδικότερα:

• Εκτός από περαιτέρω εμπλουτισμό θεμάτων για το διαβαθμισμένο όργανο μέτρησης επιπέδων Α1 & Α2, προοριζόμενο για μαθητές νεαρής ηλικίας, θα γίνει εξ αρχής διαμόρφωση θεμάτων αυτού του επιπέδου για ενήλικες (για κοινά όπως αυτά των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, κλπ.), αλλά και για σχολικά κοινά που επιλέγουν μια ξένη γλώσσα για πρώτη φορά λ.χ. στο Λύκειο.

• Επίσης, εκτός από περαιτέρω εμπλουτισμό θεμάτων για τα επίπεδα Β1, Β2, Γ1 και ειδικά Γ2 για ενήλικες εργαζόμενους, θα εκπονηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία και θα γίνει εξ αρχής διαμόρφωση θεμάτων για διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης επιπέδων Β1 & Β2, καθώς επίσης Γ1 + Γ2 για μαθητές, έχοντας υπόψη παιδιά της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.

1.3. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται για την Αγγλική, τη Γαλλική, τη Γερμανική και την Ιταλική:

· Ανάπτυξη δειγμάτων διαβαθμισμένων τεστ και ολοκληρωμένων οργάνων μέτρησης σε pen and paper μορφή για τα επίπεδα Α, Β και Γ.

· Ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων με δοκιμασίες για pen and paper διαβαθμισμένα όργανα μέτρησης.

· Ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων με δοκιμασίες διαβαθμισμένων pen and paper οργάνων μέτρησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

· Ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων για τα ηλεκτρονικά διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά τεστ.

· Ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων για τα ηλεκτρονικά τεστ προσαρμοσμένα και για τα ΑμΕΕΑ τα οποία θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα.

1.4. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται να ενισχυθεί η Ισπανική για να ανταποκριθεί στα ζητούμενα των υπόλοιπων γλωσσών που έχουν εμπειρία και σημαντικές υποδομές που θα αξιοποιηθούν για την υποστήριξη και εν τέλει ενδυνάμωση της Ισπανικής.

Ειδικότερα προβλέπεται:

· Ανάπτυξη δειγμάτων διαβαθμισμένων τεστ και ολοκληρωμένων οργάνων μέτρησης σε pen and paper μορφή για τα επίπεδα Α, Β και Γ στην Ισπανική.

· Ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων με δοκιμασίες για τα διαβαθμισμένα pen and paper όργανα μέτρησης.

· Ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων με δοκιμασίες διαβαθμισμένων pen and paper οργάνων μέτρησης για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

· Ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων για τα διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά ηλεκτρονικά τεστ.

· Ανάπτυξη της τράπεζας θεμάτων για τα ηλεκτρονικά τεστ προσαρμοσμένα και για τα ΑμΕΕΑ τα οποία θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα.

1.5. Επίσης, με την παρούσα, θα ενταχθεί στο σύστημα η Τουρκική, η οποία θα σχεδιαστεί εξ αρχής.

1.6. Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, θα αναπτυχθούν οι τράπεζες υλικού και θεμάτων για τα ηλεκτρονικά τεστ κυρίως επιπέδου Β, βάσει προδιαγραφών και προεπιλεγμένων κριτηρίων, ενώ θα πρέπει επίσης τα τεστ να καταχωρηθούν στις κατάλληλες βάσεις δεδομένων, οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις για διαφοροποιημένα όργανα μέτρησης, τα οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά τεστ προσαρμοσμένα για τα ΑμΕΕΑ. Σημειώνεται ότι τα θέματα για τα ηλεκτρονικά διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά όργανα μέτρησης.

ΔΡΑΣΗ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ

Η Δράση προβλέπει επιμόρφωση «παλαιών» αξιολογητών (εξεταστών και βαθμολογητών που έχουν ήδη αξιολογηθεί και είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αξιολογητών του Υπουργείου Παιδείας) έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην λογική των διαφοροποιημένων και διαβαθμισμένων pen & paper οργάνων μέτρησης, καθώς και στα ηλεκτρονικά τεστ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να αναπτυχθεί νέο εκπαιδευτικό υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διαφοροποιημένων και διαβαθμισμένων οργάνων μέτρησης.

Σημειώνεται ότι στην ομάδα των παραπάνω αξιολογητών θα περιλαμβάνονται, ειδικά για την Αγγλική που έχει μεγαλύτερο πλήθος αξιολογητών απ’ ότι οι άλλες γλώσσες, οι Πολλαπλασιαστές που βοηθούν στην επιμόρφωση των εξεταστών ανά την Ελλάδα.

Ανάλογα με το πλήθος των αξιολογητών και των υποψηφίων της κάθε γλώσσας προβλέπεται επίσης η επιμόρφωση:

(α) Παρατηρητών οι οποίοι πραγματοποιούν επιτόπου αποτίμηση της διαδικασίας των προφορικών εξετάσεων και ελέγχουν την εφαρμογή κριτηρίων και οδηγιών από τους εξεταστές

(β). Συντονιστών των βαθμολογητών, οι οποίοι πραγματοποιούν επιτόπου αποτίμηση του έργου της βαθμολόγησης, βοηθούν το έργο τους και ελέγχουν την εφαρμογή κριτηρίων και οδηγιών από τους των βαθμολογητές.

Η Δράση θα περιλαμβάνει επίσης την επιμόρφωση επιλεγμένης ομάδας εξεταστών για να διενεργήσουν «κεντρικά» προφορικές εξετάσεις μέσω Η/Υ, καθώς επίσης και την επιμόρφωση επιλεγμένης ομάδας βαθμολογητών για να βαθμολογήσουν «κεντρικά» τα γραπτά που θα προκύψουν από τα νέου τύπου διαβαθμισμένα και προσαρμοστικά τεστ, τα οποία θα γράφονται σε Η/Υ

Επίσης στη συγκεκριμένη Δράση περιλαμβάνονται υποδράσεις που προβλέπουν:

• Επιλογή, ενημέρωση και επιμόρφωση «νέων» υποψηφίων αξιολογητών (εξεταστών και βαθμολογητών).

• Επιπλέον ανάπτυξη του Μητρώου Αξιολογητών των Ισπανικών και Τουρκικών.

• Νέα προγράμματα σεμιναρίων για τις «εξ επαφής» συναντήσεις με Αξιολογητές, καθώς και αξιολογήσεις των αξιολογητών.

• Εκπόνηση πολυμεσικού υλικού για την εξ αποστάσεως ενημέρωση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εξεταστών Αγγλικής, αφού αναπτυχθεί η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.

• Εκπόνηση προδιαγραφών και δειγμάτων μαθησιακού υλικού που βοηθά την προετοιμασία υποψηφίων. Οι προδιαγραφές και τα δείγματα σκοπό θα έχουν να αποτελέσουν τη βάση για εκδόσεις στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες όμως να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τη φιλοσοφία των εξετάσεων του ΚΠΓ.

ΔΡΑΣΗ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σκοπός της Δράσης αυτής είναι να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ στο σχολείο –τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προετοιμασία αφορά την τεχνική πλευρά του προγράμματος και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί το πρόγραμμα αυτό, ώστε αφενός να είναι διοικητικά εφαρμόσιμο, αφετέρου να είναι ορθολογικό και οικονομικό και να αξιοποιείται σε μέγιστο βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό στους κλάδους των καθηγητών ξένων γλωσσών. Η προετοιμασία αφορά επίσης την παιδαγωγική πλευρά του ζητήματος και συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μαθημάτων. Δηλαδή, αφενός αφορά το σχεδιασμό της ύλης κατά επίπεδα γλωσσομάθειας (syllabi), τις μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας, το έτοιμο υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από past papers του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, από το διαδίκτυο, κλπ., καθώς και προτάσεις για αυτο-εκπαίδευση. Αφετέρου, αφορά το επιμορφωτικό υλικό και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που θα λάβουν μέρος σε πιλοτικό πρόγραμμα, στη διάρκεια του οποίου θα ετοιμαστεί ένας αριθμός μαθητών για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.

Εδικότερα προβλέπονται τα κάτωθι:

(α) Να γίνει εκπόνηση κοινών για όλες τις γλώσσες προγραμμάτων ύλης (syllabi) για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας

(β) Να δημιουργηθούν φάκελοι με παιδαγωγικές προτάσεις για την κάθε γλώσσα και επίπεδο γλωσσομάθειας χωριστά, σε ψηφιακή μορφή ώστε να διατίθενται σε όλους τους καθηγητές που επιθυμούν να προετοιμάσουν υποψηφίους, μέσω του εκπαιδευτικού πόρταλ του ΥΠΕΠΘ.

(γ) Να γίνει εκπόνηση προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης καθηγητών και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού

(δ) Να σχεδιασθεί και εφαρμοσθεί πιλοτικό πρόγραμμα διαφοροποιημένης γλωσσομάθειας και προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ στο σχολείο. Ακόμα, θα σχεδιαστεί ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές θα προετοιμάζονται στο σχολείο. Ο σχεδιασμός θα στηριχτεί σε πιλοτικά-πειραματικά μαθήματα προετοιμασίας για εξετάσεις με στόχο οι μαθητές της Β/θμιας εκπαίδευσης να μπορούν να δώσουν εξετάσεις για το ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα γίνει στην Αγγλική και σε όποια γλώσσα διδάσκεται στα σχολεία που θα επιλεγούν για το πιλοτικό πρόγραμμα. Η πρόσθετη διδασκαλία και εκμάθηση που σχετίζεται με την προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ θα προβλεφθεί να γίνεται στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα)

(ε) Να εφαρμοσθεί εξ αποστάσεως καθοδήγηση / παρακολούθηση των καθηγητών του πιλοτικού προγράμματος Αγγλικής

(στ) Να εφαρμοσθεί εξ αποστάσεως καθοδήγηση και παρακολούθηση των καθηγητών του πιλοτικού προγράμματος άλλων γλωσσών

(ζ) Να αναπτυχθεί υλικό από τους καθηγητές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση από τους μαθητές

(η) Να γίνει μελέτη για την οργάνωση συμμετοχής των μαθητών/τριών στις εξετάσεις

(θ) Να γίνει αξιολόγηση των πιλοτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού-μαθησιακού υλικού που ανέπτυξαν οι καθηγητές που έλαβαν μέρος σε αυτά, προκειμένου να γίνουν οι τελικές προτάσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων και την αξιοποίηση του υλικού που ανέπτυξαν οι καθηγητές.

ΔΡΑΣΗ 4: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΠΓ

Η Δράση αυτή έχει ως στόχο την Αξιολόγηση:

• Του θεσμού του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γενικά

• Της επίτευξης των στόχων του και των μέσων που έχει χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των στόχων

• Της αποτελεσματικότητας και εγκυρότητας όψεως του θεσμού

• Των μέσων για την προώθηση και προβολή του θεσμού

• Του συστήματος σε σχέση με διεθνή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας

• Των επιπτώσεων στην εκπαίδευση από την εφαρμογή του συστήματος εξετάσεων

• Των ερευνητικών έργων σχετικά με το ΚΠΓ και της ενημέρωσης σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα της εκπαιδευτικής κοινότητας των ξένων γλωσσών στην Ελλάδα και ευρύτερα την Ευρώπη.

Επίσης η αξιολόγηση δύναται να περιλαμβάνει:

• Έλεγχο και διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξετάσεων γραπτού και προφορικού λόγου με ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες.

• Έλεγχο της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των οργάνων μέτρησης γλωσσομάθειας. Το περιεχόμενο και η δομή των θεμάτων εξέτασης θα ελεγχθεί βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος οργάνων μέτρησης όλων των γλωσσών. Δηλαδή:

- Τα τεστ των γλωσσών θα συγκριθούν μεταξύ τους

- Τα θέματα όλων των γλωσσών θα ελεγχθούν σε σχέση με τις προδιαγραφές εξέτασης

- Τα θέματα όλων των γλωσσών θα ελεγχθούν σε σχέση με τις προδιαγραφές που ορίζει το Συμβούλιο της Ευρώπης αναφορικά με τα επίπεδα γλωσσομάθειας

- Τα θέματα όλων των γλωσσών θα ελεγχθούν σε σχέση σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα των θεμάτων άλλων συστημάτων πιστοποίησης

• Αποτίμηση της μεθοδολογίας του a-priori και a-posteriori ελέγχου εγκυρότητας-αξιοπιστίας και δυσκολίας των θεμάτων εξέτασης σε κάθε γλώσσα

• Έλεγχος ερευνητικών δεδομένων για τις εξετάσεις κάθε γλώσσας (ανάλυση των απόψεων των υποψηφίων, των εξεταστών, κλπ., ως προς την εξέταση).

• Έλεγχος εργαλείων αξιολόγησης αποκλίνουσας παραγωγής λόγου.

ΔΡΑΣΗ 5: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ προβολης καινοτομων δρασεων του κπγ

Αντικείμενο της παρούσας Δράσης αποτελεί η υλοποίηση ενός συνεκτικού επικοινωνιακού σχεδίου ενεργειών που στοχεύει στην πληροφόρηση, στη διάχυση αποτελεσμάτων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέσω του υπό ανάπτυξη κρατικού συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος της Δράσης είναι οι ενέργειες για τη δημοσιότητα και προβολή τη Πράξης που αποσκοπούν στην ενημέρωση όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), της εκπαιδευτικής κοινότητας, Δημόσιων Φορέων καθώς και Ιδρυμάτων και Οργανισμών για την ανάπτυξη του κρατικού συστήματος πιστοποίησης γλωσσομάθειας και την περαιτέρω προώθησή του στους πολίτες, στην αγορά εργασίας και στην εκπαιδευτική κοινότητα. Ειδική δημοσιότητα θα δοθεί στη σύνδεση του ΚΠΓ με την εκπαίδευση και την ηλεκτρονική πύλη τηλεκατάρτισης η οποία θα αποτελέσει πρότυπο για την εξ αποστάσεων επιμόρφωση αξιολογητών και μοντέλο για άλλου τύπου εξετάσεις όπως τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, κλπ. Οι ενέργειες δημοσιότητας και προβολής της Πράξης θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Μονάδας Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Ι. Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε στο πλαίσιο των έργων που υλοποιηθήκαν για το ΚΠΓ από το ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006, θα αξιοποιηθεί πλήρως με την υλοποίηση της παρούσας Πράξης. Σε ορισμένες περιπτώσεις εφόσον θα χρειαστεί τεχνικός εξοπλισμός δύναται να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης.

ΙΙ. Διευκρινίζεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις ο δικαιούχος υποχρεούται να εφαρμόζει τον κανονισμό 1828/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 του Συμβουλίου «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν τα μέτρα δημοσιότητας και πληροφόρησης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού. Σε όλες τις Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων των πράξεων που προκηρύσσονται στην παρούσα πρόσκληση (ενδεικτικά εκδηλώσεις, παραγωγή έντυπου ή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού κ.ά) θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) – Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι.

ΙΙΙ. Επίσης, στη πρόταση που θα υποβληθεί θα πρέπει ο δικαιούχος και οι συμπράττοντες να λαμβάνουν υπόψη και να αξιοποιούν τα συμπεράσματα και ιδιαίτερα τις ενέργειες – προτάσεις βελτίωσης, όπως προκύπτουν από την αξιολογική αποτίμηση αντιστοίχων δράσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ www.edulll.gr «Αξιολόγηση / Αποτίμηση των σημαντικότερων παρεμβάσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2 του ΕΠΕΑΕΚ 2000-2006 που συνεχίζουν την περίοδο 2007-2013». Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να τεκμηριώνεται και αποτυπώνεται στην πρόταση που θα υποβληθεί

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2: «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών» με δυνητικό δικαιούχο το Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και διαθέσιμο προϋπολογισμό €1.500.000,00.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 2

Η διάρκεια του φυσικού αντικειμένου της Πράξης ανέρχεται στα τρία (3) έτη.

ΔΡΑΣΗ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΓ

1.1. Ανάπτυξη εφαρμογών για το η-τεστ

Η παρούσα Δράση στο πλαίσιο της νέας Πράξης περιλαμβάνει υποδράσεις και ενέργειες που αφορούν στην περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών καθώς και στην ανάπτυξη εργαλείων για η-τεστ, με σκοπό να γίνονται οι εξετάσεις του ΚΠΓ off ή/και online.

Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί καθώς και ο μηχανισμός τηλεξετάσεων μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλες εξετάσεις (π.χ. Πανελλήνιες, εξετάσεις ΑΣΕΠ) ενώ μπορεί να διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό και τα ΑμΕΕΑ.

Προκειμένου οι δράσεις να οδηγήσουν σε λειτουργικά και αποτελεσματικά παραδοτέα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δομές και υποδομές για την αυτοματοποίηση του συστήματος που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Ωστόσο, θα πρέπει:

(α) να πραγματοποιηθεί μελέτη από εμπειρογνώμονες πληροφορικούς σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες επιστήμονες που ετοιμάζουν τα όργανα μέτρησης για την εκπόνηση του η-τεστ. Το διαβαθμισμένο και προσαρμοστικό αυτό τεστ πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένο πρωτότυπο εκπαιδευτικό σενάριο και αλγόριθμο.

(β) να δημιουργηθούν εξ αρχής οι τεχνικές προδιαγραφές του τεστ και να αναπτυχθούν μια σειρά από κατάλληλες εφαρμογές μεταξύ των οποίων:

1) Λογισμικό συγγραφής ερωτημάτων και δοκιμασιών

2) Λογισμικό δημιουργίας και διαχείρισης κανόνων παραγωγής τεστ

3) Λογισμικό ανάθεσης τεστ

4) Λογισμικό Παραγωγής Αρχείων τεστ

5) Λογισμικό εξέτασης

6) Λογισμικό μη αυτόματης βαθμολόγησης,

7) Λογισμικό αυτοαξιολόγησης

1.2 Πιλοτική εφαρμογή του η-τεστ

Προβλέπεται να γίνει σε περιορισμένο αριθμό εξεταστικών κέντρων, όπου θα έχει σχετικά εύκολη πρόσβαση ο πληθυσμός απομακρυσμένων περιοχών της χώρας και ΑμΕΕΑ, προς εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων πληθυσμών, αλλά και για αξιολόγηση και τεκμηρίωση των δυνατοτήτων επέκτασης της χρήσης του. Τα κέντρα θα εξοπλισθούν με το κατάλληλο υλικό και λογισμικό στο πλαίσιο της Πράξης και ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι εξής ενέργειες:

Εγκατάσταση λογισμικού και ρύθμιση εξοπλισμού στα εξεταστικά κέντρα.

Επιλογή πληθυσμού στόχου και εκπόνηση υλικού ενημέρωσης – πληροφόρησης.

Τεχνική υποστήριξη προς τα πιλοτικά εξεταστικά κέντρα και λειτουργία η-forum για το σκοπό αυτό.

Καταγραφή, παρακολούθηση και συντονισμός των διαδικασιών πιστοποίησης γλωσσομάθειας για την περίοδο της εφαρμογής.

Τεχνική υποστήριξη λειτουργιών πιστοποίησης.

Εργασίες: α) επιτήρησης κατά τη διενέργεια εξετάσεων στα πιλοτικά εξεταστικά κέντρα, β) βαθμολόγησης του τμήματος (παραγωγή προφορικού λόγου, διάλογος, διαμεσολάβηση, ελεύθερος γραπτός λόγος) που θα υλοποιηθεί με μεικτό σύστημα (ηλεκτρονικό παραδοσιακό) και γ) συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο εξέτασης.

Παραγωγή επαρκούς αριθμού η-τεστ με σκοπό: α) τη διάδοση του τρόπου εφαρμογής τους και β) την εξοικείωση μελλοντικών υποψηφίων με το περιβάλλον της εφαρμογής εξέτασης – πιστοποίησης με χρήση Η/Υ.

Παραγωγή επαρκούς αριθμού από τεστ αξιολόγησης–κατάταξης και διάθεσής τους, με σκοπό: α) τη χρήση τους σε σχολικά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών και β) τη χρήση τους από εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών προκειμένου να αξιολογούν και να κατατάσσουν τους μαθητές σε επίπεδα γλωσσομάθειας.

· Παραγωγή προωθητικού υλικού σε μορφή DVD.

· Μελέτη διαμόρφωσης στόχων εσωτερικής αξιολόγησης των διαδικασιών πιστοποίησης με χρήση ΤΠΕ καθώς και εκπόνηση μεθοδολογίας και εργαλείων αξιολόγησης.

· Συλλογή, καταγραφή– καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων αξιολόγησης.

· Εκπόνηση εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης.

· Διαμορφωτική αξιολόγηση υλικού πιστοποίησης.

· Μελέτη εκτίμησης αναγκών προσωπικού, εξοπλισμού και λογισμικού για τη διεύρυνση λειτουργίας του ΚΠΓ στην ψηφιακή εκδοχή του και διαμόρφωσης οργανωτικού σχήματος εφαρμογής.

ΔΡΑΣΗ 2: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ

Σκοπός της παρούσας είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας και μιας σειράς εφαρμογών για την εξ αποστάσεως ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των αξιολογητών του ΚΠΓ –των εξεταστών και των βαθμολογητών των γλωσσών του ΚΠΓ. Η Δράση θα υποστηρίξει τη Δράση 2 της Πράξης 1 (βλ.Πράξη 1, Δράση 2).

Η Δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική επειδή σε βάθος χρόνου θα εξυπηρετήσει τη βιωσιμότητα του θεσμού, δεδομένου ότι μειώνεται το κόστος για την ενημέρωση και επιμόρφωση των αξιολογητών του ΚΠΓ ανά την Ελλάδα. Οι υποδράσεις ενδεικτικά αφορούν τα εξής:

• Αποτύπωση των αναγκών για επιμόρφωση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών όλων των γλωσσών σχετικά με το πολυμεσικό και οπτικοακουστικό εκπαιδευτικό υλικό που πρόκειται να αναπτυχθεί από την κάθε γλώσσα, την υποστήριξη που θα παρέχεται στους εξεταστές, το ανθρώπινο δυναμικό για την τηλεκατάρτιση και τις μορφές επικοινωνίας που επιδιώκει η κάθε μία).

• Σχεδιασμός διαδραστικής πύλης τηλεκατάρτισης που θα υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και αξιοποίηση του πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση των εξεταστών, συμβατή με το portal του ΚΠΓ ώστε να φιλοξενηθεί στο υποσύστημα ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακών δεδομένων του δικτυακού τόπου του ΥΠΕΠΘ και να αποτελεί εναλλακτικό κανάλι πρόσβασης στη γνώση που προσφέρεται στους εξεταστές.

• Εκπόνηση της διαδραστικής πλατφόρμας και ανάρτηση (onloading) του ψηφιακού / πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού κάθε γλώσσας σε δομημένες εκπαιδευτικές ενότητες, με δυνατότητα για ανάπτυξη και μηχανισμούς ελέγχου της αποκτηθείσας γνώσης. Μεταξύ άλλων η πύλη θα περιλαμβάνει:

- Βάσεις γνώσης

- Ανακοινώσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό υλικό και τις εξετάσεις

- Περιοχή συζητήσεων για ανταλλαγή απόψεων και ιδεών οργανωμένη σε θεματικές ενότητες

- Περιοχή οργανωμένου teleconferencing

- Χώρο ανταλλαγής αρχείων όπου οι εξεταστές ανταλλάσουν αρχεία τα οποία σχετίζονται με την κατάρτισή τους

- Χώρος ζωντανής επικοινωνίας εκπαιδευτών με Εξεταστές και Βαθμολογητές (π.χ. ανταλλαγή μηνυμάτων, on line chat, whiteboard κλπ).

· Πιλοτική εφαρμογή της πύλης τηλεκατάρτισης.

Δείκτες Παρακολούθησης

Πίνακας 1.2

ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
6135 Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό
6134 Εκπαιδευτικές Ψηφιακές Εφαρμογές
6141 Μέσος Ετήσιος Αριθμός Συμμετοχών Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
6151 Μέσος Ετήσιος Αριθμός Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιμορφώνονται
ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
501 θέσεις εργασίες που δημιουργούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης Ισοδύναμα ανθρωποέτη 12μηνης διάρκειας

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1 Η συνολική δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται ενδεικτικά στα €7.400.000,00 και κατανέμεται ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξεων ως ακολούθως :

Πίνακας 2.1.1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 1 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση το έτος 2010
(1) (2) (3) (4)
1 «Διαφοροποιημένες, Διαβαθμισμένες και Προσαρμοστικές Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας » 2.601.900 2.601.900
2 «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών». 661.500 661.500
ΣΥΝΟΛΟ 3.263.400 3.263.400

Πίνακας 2.1.2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση το έτος 2010
(1) (2) (3) (4)
1 «Διαφοροποιημένες, Διαβαθμισμένες και Προσαρμοστικές Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας» 3.086.290 3.086.290
2 «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών». 784.650 784.650
ΣΥΝΟΛΟ 3.870.940 3.870.940

Πίνακας 2.1.3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 3 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ
Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ / ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Δημόσια Δαπάνη Δημόσια Δαπάνη προς διάθεση το έτος 2010
(1) (2) (3) (4)
1 «Διαφοροποιημένες, Διαβαθμισμένες και Προσαρμοστικές Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας » 211.810 211.810
2 «Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και Πλατφόρμα τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών». 53.850 53.850
ΣΥΝΟΛΟ 265.660 265.660

2.2 Η ΕΥΔ δύναται να επικαιροποιήσει τη συνολική δημόσια δαπάνη ή/και την προς διάθεση κάθε έτους συνολική δημόσια δαπάνη με ανακατανομή της ανά θεματική προτεραιότητα ή/και κατηγορία πράξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας.

2.3 Η ΕΥΔ, μετά τη λήξη κάθε κύκλου αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιμη δημόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της.

2.4 Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα ενταχθούν πράξεις έως το ύψος της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ & ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόμενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ημερομηνία. Σε περίπτωση που η πράξη ολοκληρωθεί πριν την 31 Δεκεμβρίου 2015, ο Δικαιούχος υποβάλλει τα προβλεπόμενα έγγραφα από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, για να αρχίσουν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξης.

3.2 Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 22 της με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και της με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης αυτής, στις περιπτώσεις πράξεων που κατά την εκτέλεσή τους συμμετέχουν επί μέρους φορείς υπό την συνολική ευθύνη του δικαιούχου, είναι επιλέξιμες οι πραγματικές δαπάνες που καταβάλλονται στην πράξη από τους συμμετέχοντες φορείς και τον ορισθέντα δικαιούχο, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

· υπάρχουν έγγραφα τεκμήρια της συμφωνίας των άλλων φορέων σχετικά με τη συνεισφορά τους στην εκτέλεση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης

· ο δικαιούχος διατηρεί τη συνολική οικονομική ευθύνη για το έργο

· οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς συνοδεύονται από εξοφλημένα τιμολόγια, ή, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας

· οι δαπάνες που καταβάλλονται από τους άλλους φορείς αναφέρονται επίσημα στο δικαιούχο ή/και έργο. Ο ορισθείς δικαιούχος έχει την ευθύνη να επαληθεύσει το υπαρκτό και την επιλεξιμότητα των αναφερόμενων δαπανών καθώς και την ολοκλήρωση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών, πριν τις δηλώσει στη διαχειριστική αρχή ή στην αρχή πληρωμής ή στον ενδιάμεσο φορέα.

· η διαδρομή ελέγχου καλύπτει έως και το επίπεδο των συμμετεχόντων φορέων.

3.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Ε «Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3614/2007» της με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και της με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης αυτής, οι οποίες και επισυνάπτονται. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμη μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε δαπάνη, η οποία τεκμηριωμένα συμβάλλει στην ομαλή πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων, σε εφαρμογή των Άρθρων 25, 27, 32, 36, 38 της ΥΠΑΣΥΔ/14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008. Ωστόσο σε κάθε περίπτωση στην υποβαλλόμενη πρόταση προς χρηματοδότηση και προκειμένου οι δαπάνες να κριθούν επιλέξιμες, θα πρέπει να είναι απολύτως διακριτές, ενώ επίσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και σαφήνεια, τόσο ο τρόπος με τον οποίο η προτεινόμενη δαπάνη συμβάλλει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, όσο και η αναγκαιότητα της δαπάνης αυτής για την υλοποίηση του έργου.

3.4 Οι επιλέξιμες δαπάνες που δηλώνονται για την παρούσα κατηγορία πράξεων είναι άμεσες και έμμεσες. Σύμφωνα με το άρθρο 31 «Έμμεσα έξοδα» της υπ’ αριθ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης, στις περιπτώσεις πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ που υλοποιούνται από δικαιούχους με ίδια μέσα μέσω επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, οι έμμεσες δαπάνες μπορούν να αποτελούν αντικείμενο κατ’ αποκοπή υπολογισμού επί των άμεσων δαπανών. Λαμβάνοντας υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 2753/ΕΥΘΥ115/20-01-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα «Έμμεσο κόστος πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ», η μη ύπαρξη στην παρούσα φάση εγκεκριμένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεθοδολογίας για την εφαρμογή του Άρθρου 11(3) β) (άρθρο 11, παρ. 3 στοιχ. β) του Κανονισμού 1081/2006, σημαίνει ότι μέχρι την οριστικοποίηση των υπό διαμόρφωση ρυθμίσεων οι έμμεσες δαπάνες πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ είναι επιλέξιμες εφόσον:

(i) Βασίζονται στο πραγματικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης.

(ii) Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύμφωνα με δίκαιη και δεόντως αιτιολογημένη μέθοδο κατανομής.

(iii) Η δήλωσή τους γίνεται με πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ΄ αποκοπή).

Ως εκ τούτου, στις αιτήσεις χρηματοδότησης (Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων) που θα υποβάλουν οι δυνητικοί Δικαιούχοι, η κατηγορία «Έμμεσες Δαπάνες» του ΤΔΠΠ – ΕΚΤ (πεδίο 113) θα υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές δαπάνες, δηλαδή με πλήρη αιτιολόγηση της δαπάνης, βάσει νόμιμων παραστατικών στοιχείων και όχι κατ’ αποκοπή.

Αναφορικά δε με το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ισχύει ό,τι προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008, Άρθρο 28 και της με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργικής Απόφασης τροποποίησης αυτής.

Υπενθυμίζεται ότι, κάθε δαπάνη πρέπει να αντιστοιχεί σε πραγματική δαπάνη, η οποία αποδεικνύεται με απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή με ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας παραστατικό στοιχείο και η οποία φυλάσσεται στο φάκελο οικονομικής διαχείρισης του έργου επί μία τριετία μετά τη λήξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Επισημαίνεται ότι για κάθε πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός οικονομικός φάκελος τήρησης των παραστατικών. Επίσης σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα ή ο κωδικός του έργου στο οποίο χρεώνεται.

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1 Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή εντός 20 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

4.2 Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr

(ii) Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), υπόδειγμα του οποίου επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr Προτάσεις που υποβάλλονται χωρίς τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου ΤΔΠ απορρίπτονται.

(iii) Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου (πιστοποιητικό με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ) ή προσωρινή Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου για τη μεταβατική περίοδο από τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ 2007-2013.

(iv) Βεβαίωση του δικαιούχου περί μη χρηματοδότησης της προβλεπόμενης δαπάνης της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προηγούμενης προγραμματικής περιόδου.

(v) Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Δικαιούχου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.

(vi) Απόφαση ορισμού Υπεύθυνου Έργου.

(vii) Παράρτημα με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλες τις δράσεις της υποβαλλόμενης πράξης,

α)τεκμηρίωση της πλήρωσης των κριτηρίων ένταξης πράξεων:

Α. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

Β. Σκοπιμότητα της πράξης,

Γ. Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και

Δ. Ωριμότητα της πράξης,

όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

β) τεκμηρίωση της πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση.

4.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (CD) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στη διεύθυνση Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ. 10558 Αθήνα, τις ώρες 09:00 – 14:00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Όλα τα έντυπα στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα του φορέα και την υπογραφή των αρμοδίων.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π. ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

5.1 Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η ΕΥΔ δύναται να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της αξιολόγησης.

Η εξέταση των κριτηρίων πληρότητας στοιχείων της Πρότασης έχει στόχο να διασφαλίσει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κανονιστικό πλαίσιο προκειμένου η Πρόταση να συμμετέχει στην αξιολόγηση. Τα κριτήρια πληρότητας στοιχείων της πρότασης διασφαλίζουν ότι:

Π1. Ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης.

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης, όπως προκύπτει από σχετική νομοθετική ή άλλη διοικητική πράξη. Η αρμοδιότητα του δικαιούχου τεκμηριώνεται με στοιχεία που υποβάλλονται κατά την υποβολή της πρότασης.

Π2. Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης.

Εξετάζεται αν, για την υποβολή της πρότασης, χρησιμοποιήθηκαν τα τυποποιημένα έντυπα και έχουν επισυναφθεί όλα τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική πρόσκληση.

Π3. Τα τυποποιημένα έντυπα της πρότασης και τα συνοδευτικά έγγραφα είναι συμπληρωμένα σωστά και υπογεγραμμένα από τους αρμόδιους.

Εξετάζεται αν τα έντυπα της πρότασης έχουν υπογραφεί από τους αρμόδιους και αν έχουν συμπληρωθεί όλα τα πεδία τους.

Π4. Η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση Πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠ.

Εξετάζεται αν η περίοδος υλοποίησης της προτεινόμενης προς συγχρηματοδότηση Πράξης εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠ, η οποία αρχίζει την 1/1/2007 και περατώνεται στις 31/12/2015.

Π5. Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην πρόσκληση.

Ελέγχεται αν η Πράξη εμπίπτει στις προσδιοριζόμενες από την πρόσκληση θεματικές προτεραιότητες.

Π6. Η Πράξη ικανοποιεί τα κριτήρια διαχωρισμού των Ταμείων.

Εξετάζεται η επιλεξιμότητα της Πράξης με βάση τα Κριτήρια Διαχωρισμού των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, κατά τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο «Συμπληρωματικότητα παρεμβάσεων με αυτές που χρηματοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ – Κριτήρια διαχωρισμού των παρεμβάσεων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ» του ΕΠ.

Π7. Ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων και των αρμόδιων οργάνων για τον συντονισμό των πολιτικών.

Εξετάζεται η ύπαρξη προαπαιτούμενων αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του δικαιούχου, καθώς και των αρμόδιων φορέων συντονισμού των πολιτικών, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των Πράξεων. Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ. Για όλα τα ανωτέρω κριτήρια πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), αλλιώς η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας, η Διαχειριστική Αρχή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης της Πράξης.

5.2 Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., με βάση:

α) τα κριτήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά με την:

(i) πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

(ii) σκοπιμότητα της πράξης,

(iii) τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων και

(iv) ωριμότητα της πράξης.

β) τα ποιοτικά κριτήρια όπως εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση

Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά ομάδα κριτηρίων έχει ως εξής:

Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Α1. Σαφήνεια περιγραφής της Πράξης.

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαμβάνει σαφώς περιγεγραμμένο και επαρκώς ποσοτικοποιημένο φυσικό αντικείμενο. Η ποσοτικοποίηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης γίνεται με την χρήση κατάλληλων ποσοτικών δεικτών εκροών που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση κατά την οποία το ΕΠ περιλαμβάνει δείκτη ή δείκτες που συνδέονται ευθέως με αυτή την Πράξη, χρησιμοποιούνται κατ’ ελάχιστον οι δείκτες αυτοί.

Α2. Πληρότητα περιγραφής της Πράξης.

Αξιολογείται η πληρότητα της περιγραφής του φυσικού αντικειμένου της Πράξης όσον αφορά: α) τη μεθοδολογία υλοποίησης και β) τα τεχνικά, λειτουργικά ή άλλα χαρακτηριστικά της.

Α3. Πληρότητα και ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού της Πράξης σε σχέση με το φυσικό της αντικείμενο.

Αξιολογείται η πληρότητα και η ρεαλιστικότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού της Πράξης, με βάση κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Την πληρότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (αν δηλαδή περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου).

2. Το κατά πόσο τα προβλεπόμενα μοναδιαία κόστη υλοποίησης είναι ρεαλιστικά (στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από κανονιστικές πράξεις).

3. Την ορθή κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το προτεινόμενο φυσικό αντικείμενο, τους κανόνες επιλεξιμότητας ή/και τους ειδικότερους όρους της πρόσκλησης.

Α4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της Πράξης.

Εξετάζεται η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος της Πράξης σε σχέση με:

1. Το φυσικό αντικείμενο.

2. Την επιλεγμένη μέθοδο υλοποίησης.

3. Τους ενδεχόμενους κινδύνους που συνδέονται με την υλοποίηση της Πράξης.

Α5. Ύπαρξη επαρκών μηχανισμών ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης.

Εξετάζεται αν η πρόταση περιλαμβάνει επαρκή πρόβλεψη / σχέδιο για την διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και για την αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης Πράξης, τόσο κατά την διάρκεια της υλοποίησης όσο και μετά την ολοκλήρωσή της.

Α6. Ρυθμίσεις για την παρακολούθηση της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης.

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει πρόβλεψη (και κάλυψη του σχετικού κόστους) για την παρακολούθηση της διατηρησιμότητας των αποτελεσμάτων της, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωσή της.

Στην Κατηγορία Κριτηρίων Αξιολόγησης Α (Πληρότητα και Σαφήνεια Πράξης), τα κριτήρια θεωρούνται υποχρεωτικά για όλες τις Πράξεις του ΕΠ. Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ και προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα αυτά τα κριτήρια. Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.

Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β1. Συμβολή της Πράξης στην επίτευξη των στόχων / δεικτών της αντίστοιχης θεματικής προτεραιότητας του ΕΠ – Αποτελεσματικότητα Πράξης.

Εξετάζεται η συμβολή της Πράξης στους στόχους του αντίστοιχου θεματικού Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις περιπτώσεις όπου η Πράξη συμβάλλει άμεσα στους ποσοτικούς δείκτες του σχετικού θεματικού Άξονα Προτεραιότητας, καταγράφεται ποσοτική εκτίμηση αυτής της συμβολής.

Β2. Αποδοτικότητα της Πράξης.

Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονομικού μεγέθους της προτεινόμενης Πράξης για την αντιμετώπιση των αναγκών που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόμενο κριτήριο). Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζονται οι αναμενόμενες εκροές της Πράξης σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό και υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο από την υλοποίησή της.

Β3. Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης και βαθμός κάλυψης των αναγκών.

Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των άμεσα (ή και έμμεσα) ωφελουμένων, σε συνδυασμό με την κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, η προτεινόμενη Πράξη θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του πληθυσμού-στόχου στον οποίο απευθύνεται και επαρκή προσαρμογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής της στις ανάγκες αυτές.

Β4. Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλες Πράξεις.

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας με άλλες Πράξεις που είναι είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στην επίτευξη των στόχων των ΕΠ από την υλοποίηση της Πράξης.

Β5. Προσδιορισμός ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών ωφελειών και επιπτώσεων της πράξης.

Καταγράφονται τα ευρύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που ενδεχομένως προκύπτουν από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης (όπως, ενδεικτικά, αύξηση ή διατήρηση θέσεων απασχόλησης, αύξηση της απασχολησιμότητας των ωφελουμένων, αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, προώθηση ίσων ευκαιριών, προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας κλπ).

Β6. Διατηρησιμότητα της παρέμβασης μετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης.

Υπό το κριτήριο αυτό εξετάζεται αν στην πρόταση ή στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο που την διέπει υπάρχει πρόβλεψη για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε η παρέμβαση να διατηρηθεί και μετά την λήξη της Κοινοτικής συγχρηματοδότησης από το ΕΠ.

Β7. Συμβολή της πράξης στην αντιμετώπιση προβλημάτων των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών.

Εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο η προτεινόμενη Πράξη αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και στην προώθηση της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων Περιφερειών / περιοχών, περιοχών με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας κλπ.

Β8. Καινοτομικότητα της πράξης.

Εξετάζεται ο βαθμός καινοτομικότητας της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση ότι:

1. Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης είναι στην σύλληψη και τη στόχευσή τους καινοτομική για τα Ελληνικά δεδομένα.

2. Δράσεις της προτεινόμενης Πράξης θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Β9. Προσαρμογή στις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.

Εξετάζεται ο βαθµός στον οποίο η προτεινόμενη Πράξη συνάδει µε όσες από τις βασικές αρχές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL δεν καλύπτονται ήδη από άλλα, ειδικότερα κριτήρια. Οι αρχές αυτές είναι:

1. Η εταιρικότητα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

2. Η διακρατικότητα.

3. Το mainstreaming των βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων.

4. Η ενεργός συμμετοχή των ομάδων στόχου στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων

Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Β (Σκοπιμότητα Πράξης), οι προτεινόμενες Πράξεις αξιολογούνται με δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Β. Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.

Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ
Γ1. Συνέπεια με τις Εθνικές και Κοινοτικές πολιτικές.

Εξετάζεται η συνέπεια και συνεκτικότητα της προτεινόμενης Πράξης με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και τις Ολοκληρωμένες Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).

Γ2. Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο δικαιούχος έχει τηρήσει μέχρι τη στιγμή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τους κατά περίπτωση ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών. Η εξέταση γίνεται με βάση τις προβλεπόμενες στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου λίστες ελέγχου για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης όλων των δημοσίων συμβάσεων της Πράξης.

Γ3. Τήρηση της εθνικής νομοθεσίας και των κοινοτικών κανόνων για το περιβάλλον. (δεν απαιτείται).

Αξιολογούνται ενδεχόμενες άμεσες ή έµµεσες συνέπειες από την υλοποίηση της προτεινόµενης Πράξης στο περιβάλλον. Το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται µόνο σε συγκεκριµένες Δράσεις του ΕΠ που, ενδεικτικά, αφορούν στην περιβαλλοντική έρευνα ή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σημειώνεται όμως ότι το κριτήριο δεν έχει γενική εφαρµογή στο ΕΠ, καθώς αυτό δεν εµπίπτει στα προγράµµατα της παραγράφου 1α του άρθρου 3 (Πεδίο εφαρµογής) της µε α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/2006 ΚΥΑ «Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ)» (ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006).

Γ4. Προαγωγή της ισότητας των φύλων.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και προάγει την καταπολέμηση των στερεοτύπων για την θέση της γυναίκας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Εξετάζεται επίσης εάν ο δικαιούχος παράγει θέματα εξετάσεων τα οποία καλλιεργούν συνείδηση που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ των δύο φύλων.

Γ5. Προαγωγή της ισότητας των ευκαιριών και μη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις διαδικασίες υλοποίησης και λειτουργίας της Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των ωφελουμένων, εφαρμόζει κανονιστικό πλαίσιο που δεν αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της θρησκείας ή/και των πεποιθήσεων, της ύπαρξης αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Γ6. Εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί, όπως κατά περίπτωση αρμόζει, τις απαιτήσεις της μη διάκρισης, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία. Ειδικότερα όσον αφορά στην ισότιμη πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, εξετάζεται αν η Πράξη ικανοποιεί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας τουλάχιστον επιπέδου ΑΑ των διεθνών προδιαγραφών W3C-WAI.

Γ7. Πρόβλεψη για την τήρηση των Κοινοτικών κανόνων για την πληροφόρηση, την δημοσιότητα και την διάχυση των αποτελεσμάτων.

Εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί δημοσιότητας και ενημέρωσης των δυνητικών ωφελουμένων και της κοινής γνώμης για την προτεινόμενη συγχρηματοδοτούμενη Πράξη. Εξετάζεται επίσης αν οι προβλεπόμενες στην πρόταση ενέργειες ενημέρωσης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του πληθυσμού-στόχου στον οποίο απευθύνεται η προτεινόμενη Πράξη. Τέλος, εξετάζεται εάν η πρόταση περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις ως προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) που αφορά στην δημοσιοποίηση και στην διάχυση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης.

Η εκπλήρωση των κριτηρίων Γ (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων) βαθμολογείται με ΝΑΙ/ΟΧΙ. Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Γ (εκτός του Γ3). Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.

Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Δ1. Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της Πράξης.

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της Πράξης από την άποψη του σταδίου εξέλιξης των απαιτούμενων προπαρασκευαστικών ενεργειών, μελετών κλπ. για την έναρξη υλοποίησής της.

Δ2. Βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.

Εξετάζεται ο βαθμός προόδου των συγκεκριμένων νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών που εξετάζονται στο πλαίσιο του κριτηρίου Δ1, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης. Προς τον σκοπό αυτό, εξετάζεται πρώτιστα η ύπαρξη κατάλληλου και επαρκούς νομικού και θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση της Πράξης, όπως π.χ. η ύπαρξη των απαραίτητων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν την υλοποίηση και την διαχείριση της Πράξης, η ύπαρξη νομικού πλαισίου καθορισμού και εσωτερικής οργάνωσης του δικαιούχου κλπ.

Υπό τα κριτήρια της κατηγορίας Δ (Ωριμότητα Πράξης), οι προτεινόμενες Πράξεις αξιολογούνται με δυαδική βαθμολόγηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια της Κατηγορίας Δ. Η τιμή ΝΑΙ δύναται να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης, που αποφασίζει η Διαχειριστική Αρχή.

Ε. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ε1. Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών προσανατολισμένων προς τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, την ενσωμάτωση στοιχείων αειφορίας και νέων τεχνολογιών και την χρήση καινοτόμων μέσων και μεθόδων διδασκαλίας.

Περιγραφή

Αφορά κυρίως στις Κατηγορίες Πράξεων αναμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και αναφέρεται κατ’ αρχήν στον καινοτόμο χαρακτήρα των αναμορφωμένων προγραμμάτων σπουδών. Επίσης αναφέρεται στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα των αναμορφωμένων προγραμμάτων σπουδών και θα πρέπει να εμπεριέχουν και σαφή αναφορά στα διδακτικά μέσα, υλικά και άυλα, που απαιτούνται για την διδασκαλία, καθώς και πλήρη και σαφή αναφορά στο είδος της απαιτούμενης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν το αναμορφωμένο περιεχόμενο με τα νέα, καινοτόμα μέσα.

Οι προς ένταξη Πράξεις που αφορούν την αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να βασίζονται, όσο είναι δυνατόν,

· σε μια αποτίμηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των αντίστοιχων παρεμβάσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου,

· στην προώθηση της ανάπτυξης των βασικών δεξιοτήτων όπως αυτές ορίζονται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις βασικές δεξιότητες στην δια βίου μάθηση,

· στην ανταπόκριση, με την μέγιστη δυνατή ευελιξία, στις ραγδαία εξελισσόμενες απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης,

· στην προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή, νέων καινοτόμων και ευέλικτων μεθόδων συμμετοχικής και βιωματικής εκπαίδευσης που θα μπορούν, σε κάποιο βαθμό, να προσαρμόζονται στις διαφοροποιημένες ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών του εκπαιδευτικού συστήματος και τα συστήματα δια βίου μάθησης.

Η εκπλήρωση του Κριτηρίου βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ.

Για την ένταξη μιας υποψήφιας Πράξης απαιτείται η θετική αξιολόγησή της σε ότι αφορά στον καινοτόμο και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα της.

Πράξεις οι οποίες επιπρόσθετα αξιολογούνται θετικά και υπό τις ποιοτικές παραμέτρους που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θα λαμβάνουν προτεραιότητα κατά την διαδικασία ένταξης στο ΕΠ.

Ε2. Συμβολή της Πράξης στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περιγραφή

Συμπληρωματικά προς τα Γενικά Κριτήρια Β8 (Καινοτομικότητα) και Β4 (Συνέργεια και Συμπληρωματικότητα με άλλες Πράξεις).

Αφορά κυρίως στις Κατηγορίες Πράξεων αναμόρφωσης προγραμμάτων σπουδών και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και δευτερευόντως, στις Κατηγορίες Πράξεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενσωμάτωσης πολιτιστικών στοιχείων στην εκπαίδευση, ενσωμάτωση ξένων γλωσσών στα προγράμματα σπουδών.

Η ισχύς ή όχι του συγκεκριμένου Ποιοτικού Κριτηρίου θα επισημαίνεται στην εκάστοτε προκήρυξη, ανάλογα με το αν η προκηρυσσόμενη Πράξη υπάγεται στις Κατηγορίες Πράξεων στις οποίες εφαρμόζεται το Κριτήριο, σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν.

Η εκπλήρωση του κριτηρίου βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ.

Πράξεις οι οποίες υπόκειται στην εφαρμογή του Κριτηρίου και αξιολογούνται θετικά θα λαμβάνουν προτεραιότητα κατά την διαδικασία ένταξης στο ΕΠ.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση.

Άμεση Αξιολόγηση

Η κάθε πρόταση ανά κατηγορία πράξεων, αξιολογείται αυτοτελώς από την ΕΥΔ και εφόσον πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως προσδιορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης, εντάσσεται προς χρηματοδότηση στο ΕΠ.

Η ΕΥΔ δύναται να υποστηριχθεί από Γνωμοδοτική Επιτροπή για την αξιολόγηση των προτάσεων ή/και εξωτερικούς αξιολογητές/κριτές ως εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες.

Εφόσον η αξιολόγηση από την ΕΥΔ αποβεί αρνητική, ενημερώνεται ο Δικαιούχος με σχετική αιτιολόγηση. Αν η αξιολόγηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόμενα βήματα.

Η ΕΥΔ δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί μέρους στοιχείων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων.

5.3 Γνωμοδότηση (διαδικασία συντονισμού) από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στις περιπτώσεις πράξεων με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 ευρώ και την ΕΥΣΕΚΤ στις περιπτώσεις πράξεων ΕΚΤ με προϋπολογισμό άνω των 2.000.000 ευρώ.

5.4 Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. με την υπογραφή του «Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου» από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου που η πρότασή του έχει αξιολογηθεί θετικά και αναμένεται να ενταχθεί στο Ε.Π. Το Σύμφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης ένταξης πράξης.

5.5 Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από την Ειδική Γραμματέα. Υπόδειγμα της απόφασης ένταξης και του συμφώνου αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr

5.6 Δημοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της ΕΥΔ του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται.

5.7 Τρόπος υλοποίησης της πράξης: Μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης, ο Δικαιούχος καταθέτει στη Διαχειριστική Αρχή τα Τεχνικά Δελτία των Υποέργων. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης, όπως αυτό ισχύει, για την υλοποίηση του υποέργου, ο Δικαιούχος οφείλει να υποβάλει για προέγκριση στην ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ:

· Φάκελο προέγκρισης Τευχών Δημοπράτησης, πριν τη διαδικασία διαγωνισμού (πρόχειρου, διεθνούς κλπ),

· Φάκελο προσυμβατικού ελέγχου με τα απαραίτητα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης έγγραφα, πριν την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης έργου,

· Σχέδιο απόφασης για την εκτέλεση του έργου με ίδια μέσα, στην περίπτωση εκτέλεσης του έργου με ίδια μέσα.

Η προέγκριση των άνωθι από την ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση της πράξης.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

6.1 Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο «Σύμφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει:

(i) Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και μη διάκριση.

(ii) Να λαμβάνουν προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π για κάθε στάδιο /φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

(iii) Να αποστέλλουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τα στοιχεία οικονομικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

(iv) Να αποδέχονται την δημοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006.

(v) Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Ειδικότερα «για πράξεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συμμετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, και β) ότι συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται με την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

(vi) Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών.

(vii) Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά το κλείσιμο του Ε.Π. δηλαδή κατ΄ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020.

(viii) Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πράξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ix) Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθεί.

(x) Να τηρεί ειδικότερους όρους ή περιορισμούς που τίθενται από το ειδικό θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της πράξης ή που τίθενται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1 Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Σουγκάρη Αρετή στα τηλέφωνα 210 9250521 και e-mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

7.2 Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, πίνακας επιλεξιμότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edulll.gr.

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το σύνολο

των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Με εντολή Υπουργού

Η ΕιδικΗ Γραμματέας διαχειρισης

προγραμματων κπσ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

(i) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΚΤ (ΤΔΠΠ)

(ii) Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΠΠ

(iii) Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης

(iv) Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης

(v) Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης

(vi) Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων:

· Αίτηση χρηματοδότησης

· Βεβαίωση περί μη διπλής χρηματοδότησης

(vii) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β΄) και η με αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης αυτής

(viii) Λίστα ελέγχου πληρότητας

(ix) Φύλλο αξιολόγησης πράξης

Πηγή: paspif.gr