«Διαφοροποιημένη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για το Νέο Σχολείο (Σχολείο του 21ου αιώνα) – Πρόγραμμα Υποστήριξης των εξετάσεων του κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μέσα στο Σχολείο»

Διαβάστε το επισυναπτώμενο αρχείο του οποίου τα σημαντικότερα σημεία αποκωδικοποίησε και μας έστειλε ο συνάδελφος Νικόλαος Παππούς.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

(α) ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ η αναβάθμιση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα σχολεία, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση

(β) Παράλληλα, ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ για την αξιοποίηση των υφιστάμενων θεσμών και υποδομών η ανάπτυξη προγράμματος για την υποστήριξη της εξέτασης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας μέσα στο σχολεία.

Ειδικότερα:

Α. ΝΕΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έχοντας υπόψη ότι η γνώση ξένων γλωσσών συνιστά στρατηγικό παράγοντα προόδου για σταθερή ανάπτυξη και για μια αρμονική σχέση μεταξύ της παγκόσμιας και της τοπικής κοινότητας, θεωρείται απαραίτητη η βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο, η οποία να συνάδει με την 1+2 Κοινοτική Οδηγία σχετικά με τη γλωσσομάθεια των Ευρωπαίων πολιτών (δηλ. ανάπτυξη του γραμματισμού στη μητρική γλώσσα, καθώς και σε δύο ακόμη ξένες γλώσσες). Η αναβάθμιση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο αποτελεί τον γενικό στόχο του έργου αυτού, αντικείμενο του οποίου είναι η αναμόρφωση του σχολικού προγράμματος ξένων γλωσσών που προσφέρεται στο μαθητικό πληθυσμό της χώρας, ώστε κάθε μαθητής και μαθήτρια:

· Να αποκτά ένα εκ των προτέρων προσδιορισμένο επίπεδο γλωσσομάθειας σε κάθε βαθμίδα σπουδών στο σχολείο. Το επίπεδο το οποίο θα είναι «υποχρεωτικό» να αποκτήσει ο/η μαθητής στην κάθε ξένη γλώσσα ολοκληρώνοντας το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο θα προσδιοριστεί με βάση μια συντεταγμένη εθνική πολιτική. Το επίπεδο γλωσσομάθειας το οποίο θα έχει κατορθώσει ο/η μαθητής να αποκτήσει θα αξιολογείται με ειδικού τύπου εξέταση, βασισμένη σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρότυπο τεστ.

Η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης θα επιτευχθεί με:

· Σχεδιασμό και κατάρτιση νέου ενιαίου προγράμματος σπουδών για όλες τις σύγχρονες γλώσσες που περιλαμβάνονται ή μπορεί να περιληφθούν στο σχολικό πρόγραμμα, το οποίο θα ακολουθεί τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα ορίζει μια 6βαθμη κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας –από το χαμηλότερο, το επίπεδο Α1, μέχρι το υψηλότερο, το επίπεδο Γ2.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα διαμορφώνεται δυναμικά, τροφοδοτούμενο από τις παρατηρήσεις και προτάσεις των διδασκόντων στις πρώτες φάσεις εφαρμογής του, από την εμπειρία η οποία θα προσκομίζεται από τους εμπλεκόμενους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου

· Εφαρμογή του νέου ενιαίου προγράμματος σπουδών για τις γλώσσες, με τρόπο ώστε να προωθείται η λογική της διαφοροποιημένης γνώσης ενώ παράλληλα υπηρετείται η εκπαιδευτική άποψη ότι οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται και να βοηθούνται να μάθουν ανάλογα με τις ικανότητες, τις προηγούμενες γνώσεις και το επίπεδο γραμματισμού που έχουν αποκτήσει. Δηλαδή, θα επιδιωχθεί υλοποίηση του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης κατά επίπεδο (η επίτευξη της οποίας αξιολογείται με ειδικές εξετάσεις) και όχι κατά σχολική τάξη.

· Εφαρμογή του προγράμματος σπουδών για την Αγγλική γλώσσα και σε μικρότερες ηλικίες με σταδιακή εισαγωγή διδασκαλίας της γλώσσας στις Α και Β τάξεις του δημοτικού.

· Υιοθέτηση νέων πρακτικών διδασκαλίας και κυρίως αυτόνομης μάθησης (αυτοεκπαίδευσης) με τη χρήση και των ΤΠΕ, καθώς επίσης και τη χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών.

· Επιμόρφωση των καθηγητών των ξένων γλωσσών, χρησιμοποιώντας πολλαπλασιαστές και μεθόδους για εξ αποστάσεως κατάρτισή τους.

Για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στο όλο εγχείρημα, θα σχεδιαστεί ειδικός μικρο-ιστότοπος που θα φιλοξενεί την ιστοσελίδα των ξένων γλωσσών στο εκπαιδευτικό πόρταλ του Υπουργείου Παιδείας.

Β. ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Θα δίνεται η δυνατότητα στον/την κάθε μαθητή να προετοιμάζεται στο σχολείο για να δώσει εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, το οποίο αποτελεί εθνικό κεφάλαιο και συνδέεται ενεργά με την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της. Συγκεκριμένα, με πρόσθετες ώρες «ενισχυτικής» διδασκαλίας στο σχολείο, οι μαθητές που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μαθήματα προετοιμασίας

Το φυσικό αντικείμενο της όλης πράξης θα υλοποιηθεί με τις εξής δράσεις και τις αντίστοιχες υπο-δράσεις αυτών:

(1) 1Η ΔΡΑΣΗ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

1.1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ Α’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σκοπός της υποδράσης αυτής είναι να εκπονηθεί μια συγκροτημένη εθνική πολιτική ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, αφού όμως πρώτα έχει αποτυπωθεί και αποτιμηθεί από ειδικούς η σημερινή κατάσταση της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής θα πρέπει:

(α) Να γίνει καταγραφή και αποτίμηση των δεδομένων που αφορούν την ξενόγλωσση εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο καθώς και λεπτομερής αποτύπωση των κοινωνικών αναγκών των μαθητών ως προς τη γλωσσομάθεια (να ληφθούν υπόψη τα παραδοτέα και τα πορίσματα αξιολόγησης της δράσης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Γαλλική και τη γερμανική Γλώσσα που υλοποιείται σήμερα χρηματοδοτούμενη από το ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση»)

(β) Να συνταχθεί ένα σχέδιο μιας συγκροτημένης εθνικής γλωσσικής πολιτικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης η οποία θα λαμβάνει φυσικά υπόψη αφενός τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφετέρου τις απαιτήσεις των Ελλήνων και Ελληνίδων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Το σχέδιο θα προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι σπουδές στο δημόσιο σχολείο πρέπει να εξασφαλίζουν ένα κατώτερο όριο γλωσσομάθειας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και θα δίνεται η

δυνατότητα για ένα ανώτατο όριο. Επίσης θα προσδιορίζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις και με ποιους στόχους περιλαμβάνονται ή αποκλείονται γλώσσες από το σχολικό πρόγραμμα.

(γ) Να γίνει επεξεργασία του σχεδίου, σε συνεργασία με ειδικούς από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και με αρμόδια όργανα που έχουν την απαραίτητη γνώση και εξειδίκευση, ώστε να διαμορφωθεί ολοκληρωμένα η εθνική γλωσσική πολιτική ξενόγλωσσης εκπαίδευσης

1.2. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Σκοπός της υποδράσης αυτής είναι να διαμορφωθεί ένα νέο πρόγραμμα σπουδών, κοινό για όλες τις σύγχρονες γλώσσες που περιλαμβάνονται (ή μπορεί μελλοντικά να περιληφθούν) στο σχολικό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα σπουδών θα λάβει υπόψη του και θα αναπτύξει περαιτέρω τα παραδοτέα και τα πορίσματα αξιολόγησης της δράσης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στη Γαλλική και τη Γερμανική Γλώσσα που υλοποιείται σήμερα χρηματοδοτούμενη από το ΕΠ «Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση»

Το νέο πρόγραμμα θα ακολουθεί τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο ορίζει μια 6βαθμη κλίμακα επιπέδων γλωσσομάθειας που έχει υιοθετηθεί και από το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ). Συνεπώς, το πρόγραμμα αυτό θα προσδιορίζει τι πρέπει να μπορεί να κάνει ο Έλληνας χρήστης μιας ξένης γλώσσας, σε κάθε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, τα οποία είναι:

Α1 Αρχική γνώση, Α2 Βασική γνώση, 1 Μέτρια γνώση,Β2 Καλή γνώση, Γ1 Πολύ καλή γνώση, Γ2 Άριστη γνώση.

Το νέο πρόγραμμα θα προωθεί την λογική της διαφοροποιημένης γνώσης που συνάδει με τη γενικότερη φιλοσοφία της δια βίου μάθησης στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης. Παράλληλα, θα υπηρετεί την εκπαιδευτική άποψη ότι οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται και να βοηθούνται να μάθουν ανάλογα με τις ικανότητες, τις προηγούμενες γνώσεις και το επίπεδο γραμματισμού που έχουν αποκτήσει.

Στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής θα πρέπει:

(α) Να εκπονηθούν οι ειδικότερες προδιαγραφές, βάσει των οποίων θα γίνει η συγγραφή του νέου ενιαίου πλαισίου προγράμματος σπουδών. (β) Να γίνει η συγγραφή του νέου ενιαίου προγράμματος σπουδών για όλες τις γλώσσες και όλα τα επίπεδα.

1.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Σκοπός της υποδράσης αυτής είναι να αναπτυχθούν προδιαγραφές, δείγματα θεμάτων και κριτήρια αξιολόγησης ειδικών εξετάσεων με τις οποίες βαθμολογείται η απόδοση του μαθητή στην κάθε ξένη γλώσσα (σε δύο τουλάχιστον είδη γλωσσικής δραστηριότητας, π.χ. κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου). Ο βαθμός του αποτελεί τεκμήριο (όχι πιστοποιητικό) γλωσσομάθειας, το οποίο ο μαθητής μπορεί να συμπεριλαμβάνει στον ειδικό «Φάκελο Ξενόγλωσσου Γραμματισμού» (European Language Portfolio - Συνέργεια με τη δράση που αφορά στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στη Γαλλική και τη Γερμανική Γλώσσα που υλοποιείται σήμερα χρηματοδοτούμενη από το ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση)

Σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών, από τη σχολική χρονιά 2011-12, η ξενόγλωσση διδασκαλία θα στοχεύει σε διαφοροποιημένη γλωσσομάθεια και στην κατ’ ελάχιστον γνώση καθορισμένου επιπέδου. Στο πλαίσιο αυτό, το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών θα ελέγχεται με ειδικές εξετάσεις, σύμφωνα με εθνικές προδιαγραφές. Οι εξετάσεις θα γίνονται με διαβαθμισμένα-προσαρμοστικά τεστ (για λόγους οικονομίας ανθρώπινου δυναμικού και πόρων), τα οποία σταδιακά θα μπορούν να γίνονται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχικά off line και κατόπιν on line). Η κάθε εξέταση θα περιλαμβάνει έλεγχο κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου, ενώ θα μελετηθεί επίσης η περίπτωση ελέγχου κατανόησης προφορικού λόγου. Τέλος θα εκπονηθεί σχέδιο για τον τρόπο που θα μετράει ο βαθμός ώστε να δίνονται κίνητρα στο μαθητή για αποτελεσματική μάθηση στο σχολείο.

Πανελλήνιες σταθμισμένες εξετάσεις δύναται να διενεργούνται στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο ενώ σε περίπτωση που οι μαθητές επιθυμούν να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ), για οποιοδήποτε από τα επίπεδα της 6βαθμης κλίμακας, θα μπορούν να προετοιμάζονται σε πρόσθετες ώρες που προσφέρονται στο υφιστάμενο σχολείο διευρυμένου ωραρίου και στο Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα), όταν αυτό εφαρμοστεί, σύμφωνα με σχέδιο προγράμματος που θα εκπονηθεί (σχετική Δράση 3)

Στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής θα πρέπει:

(α) Να γίνει συγγραφή προδιαγραφών, δείγματα θεμάτων και κριτήρια αξιολόγησης για τις εξετάσεις του κατώτατου επιπέδου στο οποίο θα πρέπει να ανταποκριθούν οι μαθητές

(β) Να εκπονηθούν δείγματα θεμάτων

(γ) Να αναπτυχθεί τράπεζα θεμάτων για όλες τις γλώσσες και για διαφορετικά επίπεδα (συνέργεια με την Πράξη «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας»)

(δ) Να εκπονηθούν κριτήρια αξιολόγησης για όλα τα θέματα εξετάσεων

(2) 2η Δράση: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2.1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ

Επιδιώκεται η σταδιακή εισαγωγή της διδασκαλίας της Αγγλικής στις Α και Β τάξεις του δημοτικού σχολείου κλιμακωτά, σε επαρκή αριθμό σχολείων κατά τα σχολικά έτη 2010-2011 και 2011-2012 και γενικευμένη χρήση του Προγράμματος και υλικού σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας το σχολικό έτος 2012-2013.

Στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής θα πρέπει:

(α) Να εκπονηθεί Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής για την Πρώιμη Ηλικία, το οποίο θα στοχεύει στον σχολικό και κοινωνικό γραμματισμό, και θα εστιάζει στη μάθηση μέσα από δραστηριότητες ώστε το παιδί να ευαισθητοποιηθεί σε πρακτικές του κοινωνικού του περιβάλλοντος, στο οποίο μαθαίνει να μετέχει μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι.

(β) Να γίνει συγγραφή ειδικού πακέτου οδηγιών με δείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς. Οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται ο μαθητής θα ανταποκρίνονται στους βασικούς σκοπούς και στόχους του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής και συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους. Έτσι το πακέτο οδηγιών και δραστηριοτήτων θα αναπτύσσεται μέχρι το τέλος της σταδιακής εισαγωγής της διδασκαλίας της αγγλικής στις Α και Β τάξεις του δημοτικού σχολείου, δηλαδή μέχρι και το τέλος της γενικευμένης χρήσης του προγράμματος και υλικού σε όλα τα δημοτικά της χώρας το 2013.

(γ) Να γίνει αποθήκευση μαθησιακού υλικού και δραστηριοτήτων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με στόχο την εξ’ αποστάσεως ενδοσχολική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του προγράμματος και την οn line υποστήριξη του εκπαιδευτικού ο οποίος θα αναπτύσσει υλικό με τους μαθητές του, χρησιμοποιεί και αξιολογεί έτοιμο μαθησιακό υλικό και μοιράζεται «καλές πρακτικές» με τους συναδέλφους του. Σχετικώς θα δημιουργηθεί στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα μικρο-ιστότοπος στον οποίο θα υπάρχει και συμπληρώνεται το προφίλ των σχολείων που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα, καθώς και οn line ερωτηματολόγια για την πορεία της δράσης του ώστε να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης των κοινών στοιχείων σε κάθε τάξη και των δημιουργικών αποκλίσεων.

(δ) Να γίνει πιστοποίηση του μαθησιακού υλικού, και να εκπονηθεί σχέδιο για την ανάπτυξη πρακτικών μάθησης σε «Γλωσσικό Εργαστήρι», με ειδικό εξοπλισμό, σε ειδικό χώρο του σχολείου.

(ε) Να εκπαιδευθούν και να λειτουργήσουν επιστημονικές ομάδες τεχνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού και του έργου.

(στ) Να εφαρμοσθεί Πιλοτικά το νέο Πρόγραμμα κατά τα ανωτέρω

(ζ) Να εκπαιδευθούν πολλαπλασιαστές σε ειδικό σεμινάριο για το οποίο θα αναπτυχθεί ειδικό υλικό και το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στην 2.1.(γ) υποδράση, και να επιμορφωθούν εκπαιδευτικοί με μια σειρά σεμιναρίων.

2.2. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών και οι δυνατότητες εκμάθησής τους, με βάση τα νέα προγράμματα σπουδών, θα προσφέρονται κατά επίπεδο και όχι κατά σχολική τάξη. Φυσικά, η εφαρμογή ενός ευέλικτου προγράμματος ξένων γλωσσών (στο πλαίσιο ενός μη ευέλικτου μέχρι σήμερα σχήματος, βάσει του οποίου λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο σχολείο) προϋποθέτει ολοκληρωμένη μελέτη εφαρμογής ως προς τη διοικητική οργάνωση, το εκπαιδευτικό και μαθησιακό υλικό, καθώς και επιμόρφωση των καθηγητών ξένων γλωσσών προκειμένου να προσφέρουν και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Παράλληλα, θα εκπονηθεί μελέτη ως προς τον τρόπο με τον οποίο το μάθημα της ξένης γλώσσας θα ανταποκρίνεται στις γενικότερες αρχές του Προγράμματος Σπουδών του Νέου Σχολείου και ειδικότερα:

ü τη διαθεματική προσέγγιση στη σχολική γνώση

ü την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών

ü την ανάπτυξη πολυγραμματισμού και διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας

ü τη χρήση των ΤΠΕ με σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς και για τη σύνδεση της σχολικής με την εξωσχολική γνώση και δεξιότητες.

Στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής θα πρέπει:

(α) Να γίνει μελέτη εφαρμογής του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών των Σύγχρονων Γλωσσών: Η χρησιμότητα του νέου προγράμματος σπουδών και η αποτελεσματικότητά του θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί τόσο σε τεχνικό-διοικητικό-οργανωτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο γλωσσοδιδακτικών και μαθησιακών πρακτικών.

(β) Να γίνει μελέτη για την ενσωμάτωση και χρήση του ειδικού «Φακέλου Ξενόγλωσσου Γραμματισμού» (European Language Portfolio Συνέργεια με τη δράση που αφορά στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στη Γαλλική και τη Γερμανική Γλώσσα που υλοποιείται σήμερα χρηματοδοτούμενη από το ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση).

(γ) Να αναπτυχθούν συνεργατικές πρακτικές, μέσω της ξενόγλωσσης, με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα με σχολεία άλλων χωρών.

(δ) Να γίνει σχέδιο πιλοτικού προγράμματος για την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών σε 700 δημοτικά σχολεία. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ώστε έγκαιρα να αρχίσει η υλοποίησή του. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα πρέπει να προβλέπει μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη υποδομών για τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία, την πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό, καθώς και την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των καθηγητών που θα λάβουν μέρος στο πιλοτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος, σχέδιο οργάνωσής του (επιλογή δείγματος σχολείων και καθηγητών) και να προετοιμαστεί το προσφερόμενο πρόγραμμα (διδασκαλίας και του παρεχόμενου μαθησιακού υλικού).

(ε) Κατά την εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος στα σχολεία να λειτουργήσει μια επιστημονική ομάδα, η οποία θα επιβλέπει, θα συντονίζει και θα αξιολογεί την πιλοτική δράση ενώ παράλληλα θα δίνει οδηγίες για την κατασκευή μαθησιακού υλικού που μπορούν να χρησιμοποιούν στα πιλοτικά μαθήματα οι καθηγητές, ενώ θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται το υλικό που χρησιμοποιούν οι καθηγητές στην τάξη.

(στ) Κατά την εφαρμογή Προγράμματος στα δημοτικά σχολεία, οι καθηγητές να αναπτύσσουν αναλυτικά προγράμματα σε συνεργασία και με τους μαθητές τους, ενώ παράλληλα θα κατασκευάζουν οι ίδιοι, θα ανασκευάζουν και θα προσαρμόζουν μαθησιακό υλικό, ενώ θα μετέχουν στο δίκτυο συνεργασίας και θα μοιράζονται υλικό με «καλές πρακτικές»

(3) 3η Δράση: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σκοπός της δράσης αυτής είναι να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ στο σχολείο –τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προετοιμασία αφορά την τεχνική πλευρά του προγράμματος και συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί το πρόγραμμα αυτό, ώστε αφενός να είναι διοικητικά εφαρμόσιμο, αφετέρου να είναι ορθολογικό και οικονομικό και να αξιοποιείται σε μέγιστο βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό στους κλάδους των καθηγητών ξένων γλωσσών. Η προετοιμασία αφορά επίσης την παιδαγωγική πλευρά του ζητήματος και συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μαθημάτων. Δηλαδή, αφενός αφορά το σχεδιασμό της ύλης κατά επίπεδα γλωσσομάθειας (syllabi), τις μεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας, το έτοιμο υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί από past papers του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, από το διαδίκτυο, κλπ., καθώς και προτάσεις για αυτο-εκπαίδευση. Αφετέρου, αφορά το επιμορφωτικό υλικό και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που θα λάβουν μέρος σε πιλοτικό πρόγραμμα, στη διάρκεια του οποίου θα ετοιμαστεί ένας αριθμός μαθητών για να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ.

Στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής θα πρέπει:

(α) Να γίνει εκπόνηση κοινών για όλες τις γλώσσες προγραμμάτων ύλης (syllabi) για κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας

(β) Να δημιουργηθούν φάκελοι με παιδαγωγικές προτάσεις για την κάθε γλώσσα και επίπεδο γλωσσομάθειας χωριστά, σε ψηφιακή μορφή ώστε να διατίθενται σε όλους τους καθηγητές που επιθυμούν να προετοιμάσουν υποψηφίους, μέσω του εκπαιδευτικού πόρταλ του ΥΠΕΠΘ.

(γ) Να γίνει εκπόνηση προγράμματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης καθηγητών και ανάπτυξη επιμορφωτικού υλικού

(δ) Να σχεδιασθεί και εφαρμοσθεί πιλοτικό πρόγραμμα διαφοροποιημένης γλωσσομάθειας και προετοιμασίας για τις εξετάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ στο σχολείο. Ακόμα, θα σχεδιαστεί ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές θα προετοιμάζονται στο σχολείο. Ο σχεδιασμός θα στηριχτεί σε πιλοτικά-πειραματικά μαθήματα προετοιμασίας για εξετάσεις με στόχο οι μαθητές της Β/θμιας εκπαίδευσης να μπορούν να δώσουν εξετάσεις για το ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα γίνει στην Αγγλική και σε όποια γλώσσα διδάσκεται στα σχολεία που θα επιλεγούν για το πιλοτικό πρόγραμμα. Η πρόσθετη διδασκαλία και εκμάθηση που σχετίζεται με την προετοιμασία για τις εξετάσεις του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ θα προβλεφθεί να γίνεται στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου (Σχολείο 21ου αιώνα)

(ε) Να εφαρμοσθεί εξ αποστάσεως καθοδήγηση / παρακολούθηση των καθηγητών του πιλοτικού προγράμματος Αγγλικής

(στ) Να εφαρμοσθεί εξ αποστάσεως καθοδήγηση και παρακολούθηση των καθηγητών του πιλοτικού προγράμματος άλλων γλωσσών

(ζ) Να αναπτυχθεί υλικό από τους καθηγητές, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ανατροφοδότηση από τους μαθητές

(η) Να γίνει μελέτη για την οργάνωση συμμετοχής των μαθητών/τριών στις εξετάσεις

(θ) Να γίνει αξιολόγηση των πιλοτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού-μαθησιακού υλικού που ανέπτυξαν οι καθηγητές που έλαβαν μέρος σε αυτά, προκειμένου να γίνουν οι τελικές προτάσεις για την εφαρμογή των προγραμμάτων και την αξιοποίηση του υλικού που ανέπτυξαν οι καθηγητές.

Πηγές: