Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 5495/2-2-2010, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημ. Καρύδης και αφορά στη Διδασκαλία Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στις τάξεις του Γυμνασίου, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1. Η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο δημοτικό σχολείο στις Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξεις για τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Στο δε ολοήμερο πρόγραμμα αποτελεί υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο και διδάσκεται στις παραπάνω τάξεις για δύο ώρες την εβδομάδα.

2. Η εισαγωγή της 2ης ξένης γλώσσας, Γαλλικής και Γερμανικής, ως γλώσσας επιλογής στην Πρωτοβάθμια εκπ/ση, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Ευρωπαϊκής γλωσσικής πολιτικής που αφορά στην προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και στην εκμάθηση των γλωσσών, ως προϋποθέσεων για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη και κατ επέκταση στην κοινωνική εξέλιξη του πολίτη.

3. Το γεγονός ότι οι δύο αυτές γλώσσες, Γαλλική και Γερμανική είναι από τις πλέον ομιλούμενες-διδασκόμενες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής κουλτούρας, αποτέλεσε κριτήριο για την εισαγωγή τους ως γλωσσών επιλογής στην Πρωτοβάθμια εκπ/ση.

4. Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημοτικό σχολείο πραγματοποιείται με βάση τα ισχύοντα Δ.Ε.Π.Π.Σ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών) και Α.Π.Σ. (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών)

5. Με την αριθμ. Φ.12/773/77094/28-07-2006 (ΦΕΚ 1139/2006, τ. Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Αναμόρφωση ωρολογίων προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο», ορίστηκε το αναμορφωμένο διδακτικό ωράριο και ωρολόγιο πρόγραμμα των 6/θεσίων και άνω Δημοτικών Σχολείων και εισήχθη το διδακτικό αντικείμενο της 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής), η οποία είναι γλώσσα επιλογής στις Ε και ΣΤ τάξεις του δημοτικού σχολείου και διδάσκεται για δύο ώρες την εβδομάδα.

6. Η διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας (Γαλλικής και Γερμανικής) στις Ε και ΣΤ τάξεις του δημοτικού σχολείου συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2009-2010, στο πλαίσιο της Πράξης: «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Π.Ε» του Ε.Π «Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση», (ΕΣΠΑ 2007-2013) που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο.

7. Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θα προβεί στη σύνταξη νέων αναλυτικών προγραμμάτων, βασιζόμενων σε επιστημονική μελέτη και αξιολόγηση των αναγκών του έλληνα μαθητή. Στόχος μας είναι η απόκτηση πιστοποίησης μέσα στη μαθητεία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

8. Στο πλαίσιο αυτής της διεργασίας για την υποστήριξη του θεσμού του νέου Σχολείου θα ενταχθεί και η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση.

9. Η Ισπανική και Ιταλική γλώσσα είναι από τις σημαντικότερες γλώσσες στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και είναι στις προθέσεις μας η αναβάθμιση της διδασκαλίας τους.

10. Βασικός άξονας στις παραπάνω επιλογές μας είναι πάντα η ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών του έλληνα μαθητή και κατά δεύτερον η εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ