Δημοσιεύται η απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας σε σχετική ερώτηση του κ. Νικόλαου Παππού.

Θέμα: Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων κλάδων ΠΕ34 και ΠΕ40

Απαντώντας στο από 2-9-2009 έγγραφό σας και κατά το μέρος που μας αφορά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

  1. Για να τοποθετηθούν Σχολικοί Σύμβουλοι ΠΕ34- Ιταλικής Γλώσσας και ΠΕ 40- Ισπανικής Γλώσσας θα πρέπει να συσταθούν θέσεις Σχολικών Συμβούλων αντίστοιχων ειδικοτήτων, κάτι το οποίο αναμένεται να αντιμετωπισθεί στο μέλλον από το ΥΠΕΠΘ.
  1. Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων (Ν. 3467/2006 «Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, …» ΦΕΚ 128 τ.Α΄, Άρθρο 7, Α γ) «…Υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί αντίστοιχων κλάδων […] με βαθμό Α΄, δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και επί δέκα τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Σχετικό έγγραφο εδώ.