Της Σταυρούλας Σοκόλη
Universitat Autònoma de Barcelona, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Οι διαφορές στην πρακτική του υποτιτλισμού που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, μια κατεξοχήν ‘υποτιτλιστική’ χώρα και στην Ισπανία, μια παραδοσιακά ‘μεταγλωττιστική’ χώρα, είναι εύκολο να επισημανθούν με την απλή παρακολούθηση ταινιών μεταφρασμένων στις δύο γλώσσες. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι διττός: από τη μια, η εξέταση των παραγόντων που καθοδηγούν τις αποφάσεις των μεταφραστών στη διαδικασία του υποτιτλισμού στην Ελλάδα και στην Ισπανία, με τον εντοπισμό ενδείξεων των αντίστοιχων νορμών. Και από την άλλη, η διερεύνηση της σχέσης των υποτίτλων με τα υπόλοιπα στοιχεία που συναπαρτίζουν το οπτικοακουστικό κείμενο, καθώς και η ανάλυση της φύσης του τελευταίου και των διαφορών του από άλλα είδη κειμένου.

Υποτιτλιστικές Νόρμες στην Ελλάδα και στην Ισπανία

Subtitling Norms in Greece and Spain

Omisión y Distribución de los Subtítulos en España y Grecia: Cómo y Por qué