Μπορείτε να κάνετε αίτηση για να εξομοιώσετε το Απολυτήριο Λυκείου ενώ περιμένετε την αναγνώριση του πανεπιστημιακού σας τίτλου και θέλετε να έχετε στα χέρια σας ένα χαρτί που αργεί λιγότερο και είναι βέβαιο ότι θα το λάβετε, είτε γιατί μπορεί να το χρειάζεστε γενικότερα, παραδείγματος χάρη για να λάβετε μέρος σε ορισμένους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ (στα ισπανικά λέγονται Oposiciones) για τους οποίους δεν απαιτείται να είστε κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου.

Η εξομοίωση αυτού του μη πανεπιστημιακού τίτλου είναι βέβαιη, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί ισότιμα τα Απολυτήρια Λυκείου του ισπανικού και ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόκειται για ισοτιμία που αφορά πολλές άλλες χώρες. Σύμφωνα με τον πίνακα ισοτιμίας μη πανεπιστημιακών σπουδών μεταξύ Ισπανίας και Ελλάδας, κάποιος που έχει λάβει Απολυτήριο Λυκείου στην Ελλάδα (το οποίο αναφέρεται αναλυτικά στον εν λόγω πίνακα ως Curso 3º de liceo y certificado de fin de estudios secundarios [Apolytirion Lykiou]) έχει δικαίωμα να λάβει το «Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria y al título de Bachiller».

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συμπληρώσει την παρακάτω αίτηση:
homologacion-titulo-extranjero-no-universitario.pdf

Στο σημείο 3 όπου αναφέρονται τα στοιχεία που σχετίζονται με την αίτηση (datos relativos a la solicitud), συμπληρώνουμε στη χώρα εκπαιδευτικού συστήματος «Grecia» και στη συνέχεια τον τίτλο που θέλουμε θέλουμε να λάβουμε (por los correspondientes españoles de), δηλαδή «Título de Bachiller».

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν (αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα της αίτησης) είναι τα εξής:

1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ΝΙΕ (Número de Identificación de Extranjeros), του διαβατηρίου ή της ταυτότητας.

2. Απόδειξη καταβολής του αντίστοιχου τέλους.
Για να αποκτήσουμε αυτήν την απόδειξη, κατεβάζουμε το μοντέλο 790 που χρησιμοποιείται για την πληρωμή τελών εξομοίωσης και ισοτιμίας ξένων τίτλων και σπουδών (modelo 790), το εκτυπώνουμε και το συμπληρώνουμε. Σημειώνουμε την κατηγορία της αίτησης με X (δίπλα στο d) αφού πρόκειται για Título de Bachiller. (Αν χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα). Στη συνέχεια, πάμε σε μια οποιαδήποτε τράπεζα και πληρώνουμε το αντίστοιχο ποσό. Για το 2011 το τέλος ανέρχεται σε 45,96 ευρώ. Επειδή όμως κάθε χρόνο αλλάζει (αυξάνεται), είναι προτιμότερο να αναζητήσετε το μοντέλο του τρέχοντος πάντα έτους στη σελίδα του ισπανικού Υπουργείου Παιδείας, ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία λόγω πληρωμής λάθος ποσού.

Το μοντέλο 790 αποτελείται από τρία όμοια φύλλα, εκ των οποίων το 3 το κρατάει η τράπεζα (ejemplar para la entidad colaboradora), το 2 το κρατάτε εσείς (ejemplar para el interesado) και το 1 το επισυνάπτετε στην αίτηση (ejemplar para la Administración). Στην τράπεζα θα δώσετε και τα τρία φύλλα για να επικυρώσει την πληρωμή στο καθένα χωριστά και θα σας επιστρέψει τα 1 και 2. Η πληρωμή μπορεί να γίνει τοις μετρητοίς ή με μεταφορά από τον τραπεζικό λογαριασμό σας.

3. Γραπτή εξουσιοδότηση εφόσον πρέπει να ορίσετε αντιπρόσωπο για να καταθέσει τα έγγραφα αντί για εσάς.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου ή του δίπλωματος (του Απολυτηρίου Λυκείου εν προκειμένω) / Βεβαίωση συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.

(Το έγγραφο 5 καθώς και όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν στην αίτηση δε χρειάζεται να τα λάβετε υπόψη σας, εκτός αν για κάποιο λόγο σας αφορούν. Οι πληροφορίες που ζητούνται στο 5 [μαθήματα, βαθμοί, έτος παρακολούθησης του τελευταίου έτους του Λυκείου] αναγράφονται ήδη στο Απολυτήριο Λυκείου, γι’ αυτό το λόγο δεν κρίνεται απαραίτητο να καταθέσετε χωριστά πιστοποιητικό σπουδών).

Προσοχή:
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει με X τα έγγραφα που αναγράφονται στη δεύτερη σελίδα της αίτησης, τα οποία έχετε επισυνάψει σε αυτήν. Τα υπόλοιπα τα αφήνετε κενά. Επίσης, όπου βλέπετε κάθετο (/) πρέπει να διαγράψετε το έγγραφο ή τα έγγραφα που δεν επισυνάπτετε, ώστε να φαίνονται καθαρά τα χαρτιά που συνοδεύουν την αίτηση.

• Η επικύρωση των αντιγράφων γίνεται στα Registros de documentos σε διάφορες πόλεις της Ισπανίας (συμβουλευτείτε τον κατάλογο για να βρείτε το κοντινότερο σε εσάς) και πρέπει οπωσδήποτε να έχετε μαζί σας τα πρωτότυπα.

• Επίσημη μετάφραση είναι αυτή που πραγματοποιείται από τους ορκωτούς μεταφραστές του ισπανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τη λίστα των οποίων μπορείτε να βρείτε εδώ ανά γλώσσες (αλφαβητικά):
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/Tablondeanuncios/InterpretesJurados/Documents/2010IIJJ_listadic.pdf
Επίσης, μπορεί να γίνει μετάφραση από την Ελληνική Προξενική Αρχή στην Ισπανία.

• Δε χρειάζεται θεώρηση για έγγραφα που εκδόθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως το ίδιο ισχύει για ελληνικά έγγραφα.

Για τα δυο τελευταία σημεία μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στην παρακάτω σελίδα του ισπανικού Υπουργείου Παιδείας:
http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones/titulos-no-universitarios/requisitos-generales-.html

Αρμόδια όργανα:
- Η πιο βολική λύση είναι να αποστείλετε δωρεάν τα έγγραφα μέσω των Delegación del Gobierno ή Subdelegación del Gobierno, συγκεκριμένα απευθυνόμενοι στο τμήμα Registro de documentos, εφόσον θα χρειαστεί να παρουσιαστείτε σε κάποιο από αυτά προηγουμένως αν χρειάζεστε επικύρωση των αντιγράφων. Μπορείτε να βρείτε το κοντινότερο σε εσάς από την παρακάτω λίστα, ψάχνοντας την Αυτονομία και μετά τον κατάλογο (directorio): http://www.mpt.es/ministerio/delegaciones_gobierno/delegaciones.html

- Άλλη επιλογή είναι να καταθέσετε ή να αποστείλετε τα έγγραφα στις Áreas de Alta Inspección de Educación στις διάφορες Αυτονομίες, κάνοντας την ανάλογη αναζήτηση στην ίδια σελίδα.

- Σε περίπτωση που μένετε στην Καταλωνία πρέπει να απευθυνθείτε στo Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña και αν μένετε στη Γαλικία επικοινωνείτε με την Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. Όπως είναι λογικό, σε κάθε περίπτωση, το έγγραφο που πιστοποιεί την εξομοίωση έχει ισχύ σε όλη την ισπανική επικράτεια.

- Περισσότερες πληροφορίες για τα αρμόδια όργανα μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω σελίδα:
http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones/titulos-no-universitarios/organos-competentes.html

Απόφαση:
Η απόφαση θα σας σταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που δηλώσατε. Η διαδικασία υποτίθεται ότι τερματίζεται στους τρεις μήνες. Υποτίθεται ότι η απόφαση μπορεί να είναι ευμενής (favorable) ή δυσμενής (desfavorable). Ωστόσο, εφόσον τα έχετε στείλει όλα σωστά είναι αδύνατο να απορρίψουν την αίτησή σας, δεδομένης της ισοτιμίας των δύο τίτλων. Το πιστοποιητικό που θα λάβετε θα αναφέρει: «Homologación al título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria y al título de Bachiller (Ley Orgánica 2/2006)».

Μεταξύ της έκδοσης του πιστοποιητικού και της ειδοποίησης που θα λάβετε ενδέχεται να μεσολαβήσουν κάποιοι επιπλέον μήνες. Στην ειδοποίηση θα σας ζητήσουν να μεταβείτε στην Área de Alta Inspección de Educación της Αυτονομίας που είστε κάτοικοι για να παραλάβετε το χαρτί.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει πλέον on-line, αν και οι περισσότεροι τέτοια σοβαρά ζητήματα συνήθως προτιμάμε να τα διευθετούμε προσωπικά:
http://www.educacion.es/horizontales/servicios/gestion-titulos/estudios_no_universitarios/hologacion-convalidacion-titulos-no-universitarios.html

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα που πραγματεύεται το παρόν άρθρο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του ισπανικού Υπουργείου Παιδείας:
http://www.educacion.es/educacion/sistema-educativo/convalidaciones/titulos-no-universitarios.html

Σύνταξη: Βίκυ Ρούσκα