Μετάφραση-Traducción-Translation

490_img
Πρόσωπο επαφής: Τατιάνα Ραπακούλια - Tatiana Rapakulia
Οδός: Μαρούσι
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
Τηλέφωνο: 210 6122279

Μεταφράσεις από το 1993, Ισπανικά >< Ελληνικά, Ισπανικά >< Αγγλικά, Αγγλικά >< Ελληνικά, Γαλλικά > Ελληνικά. Όλοι οι τύποι κειμένων. Ειδικότητα σε επιστήμες (βιολογία, ιατρική, περιβάλλον), πείρα στη λογοτεχνία.

Τιμές ανάλογα με την έκταση και τη δυσκολία του κειμένου.

Traducciones desde 1993, español >< griego, español >< inglés, inglés >< griego, frances > griego. Todo tipo de textos. Especialidad en sciencias (biología, medicina, medio ambiente), experiencia en literatura.

Precios según el tamaño y el nivel de dificultad del texto.

Translations since 1993 Spanish >< Greek, Spanish >< English, English >< Greek, French > Greek. All type of texts. Specialty in science (biology, medicine, environment), background in literature.

Prices according to text type and level.

Βρίσκεται σε: Μεταφραστές